Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Bommel | 1401 - 1460

Overzicht van 121 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

07-02-1401. Schepenen van Zaltbommel geven op verzoek van Henrikus de Amerzoyen Everardzn vidimus van akte van 1400 september 20.
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Johannes de Vico Coenrardi scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod constitutus coram
nobis Heynricus de Ammerzoyen Everardi discretus et honestus opidanus nostri opidi habens et retinens in manu sua litteras nobilisimi principis ac domini nostri
domini ducis Gelree suo sigillo sigillatam non abolitam et omni vicio suspicionis carente prout prima facie apparuit cuius tenor est iste. Wij Willem
van Gulick bider ghenaden godes hertoghe van Ghelree et{1} ende van Gulich ende greve van Zuutphaen doen kond allen luden ...
... dat wij om heil ende zalicheijt ons zielen ende al onser erven ende nacomelinghen ghegeven ende
ghevrijt hebben gheve ende vrien ....
... der cloester van Campe ende van sunte Marien crone binnen Hoesden des orden van cisterciens gheheten sunte Bernards orden den
cartuseren den reguliren ende voert allen anderen gheesteliken luden ... een huus ende hofstat mit sinen
tobehoren ghelegen in onser stat van Zaltbomel ende mit sesten halven margen lants welke huus ende lant vorsz. Heynric van Ammerzoyen van Zaltbomel
ende Mechtelt sijn huusvrou den vorsz. gheesteliken luden ghegeven hebben ende noch selver daer in wonen ende wonen sullen alsoe langhe als hoerre een
van hem beijden leeft ....
... etc ...
.... Ghegeven int iaer ons heren dusent vierhondert op sunte Ma-
theus avont. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº primo septima die mensis februarij
1. dit leesteken lijkt een schrijffout te zijn.
Met schepenzegels Phillippus de Horwijnen en Johan van Vico Koenraduszn
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 697 - Regest nr. 266
07-02-1401. Schepenen van Zaltbommel geven op verzoek van Henrik de Amerzoyen Everardzn vidimus van akte van 1400 september 29.
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Johannes de Vico Coenrardi scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod constitutus
coram nobis Henricus de Ammerzoyen Everardi discretus et honestus opidanus opidi nostri, habens et retinens in manu sua litteram sigillo
nostri opidi sigillatam non abolitam necnon omni vicio suspicionis carente prout primo facie apparebat cuius tenor est iste.
Wij scepen borgermeystere ende die gemeyn stat van Zaltbomel doin kond allen luden die desen brief sullen zien of horen lesen
dat wij eendrachtelijc, om heijl ende salicheijt onssen zielen ende als onssen erven ende om beden ende om ghonsten wille, ons liefs gene-
digen heren des hertogen van Gelre ende van Gulic, ende des greven van Zutphen, want hij ons in sinen brieven hier om gebeden
heeft, die hij aen ons heeft doin scriven, gegeven hebben ende geven Heynric van Ammerzoijen Everaets soen, ende Mechtelden
sinen wive, alsoe lange als sij beijde leven of hoirre een van hen beijden leeft, wake vrij, onssen stat schattinge vrije
ende al onraets vrij van ons stats wegen, alsoe ver als wij des mechtich sijn te vrijen, behaldelicken onssen stat voirsz.
horen asijnsen, wagelt, ende des gelijx, alsoe ver als Heijnric ende Mechtelt voirsz. wonen op een hofstat die gelegen
is in onssen stat voirsz. bider kercken aen die zuyden side vander kercken, tusschen huysinge ende hofstade des dekens ende
capittels der kercken van Zautbomel toebehoirt dair her Frederic Moliairt op plach te wonen aen die oesten zide
ende erfgen. Willem Schonen aen die westen zide. Voirt soe geven wij onsen lieven gheesteliken vaderen den abden ende den ge-
meyne broderen der cloesteren van Campe ende van sunte Marien croen binnen Hoesden, des ordens van cystercien, geheyten
sunte Barnards orde den Carthuyseren Regulieren soe wien sij setten ende bevelen dese voirsz. huysinge ende hofstat
in te wonen, dair Henric van Ammerzoyen voirsz. in woent, nae dode Henrics ende Mechtelden voirsz., dat die die selve vrij-
heyt sal hebben, ten ewigen dagen, als Heynric ende Mechtelt voirsz. hebben, gelijc als voirscr. is, alsoe ver als die
gene die daer in wonen sullen subdyake sijn gewijt ofte meer, alle argelist hier in uytgesceyden Ende op dat dat
vaste ende stede gehalden werde, tot ewigen dagen, soe hebben wij onssen stat zegel, aen desen brief gehangen. Gegeven int
jair ons heren dusent vierhondert op sunte Mychael dage archangeli. Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini Mº quadragentesimo primo
septima die mensis februarij
Origineel.
Met schepenzegels Philip de Horwinen en Johan van Vico
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 698 - Regest nr. 267
25-04-1401. Schepenen: Henricus Moliart en Godefridus de Kessel
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus Moliart et Godefridus de Kessel scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Moliart Petri
vendidit et optulit pro viginti libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litterarum cui
hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Henrico Baert ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et Henricus Moliart Pe-
tri predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
ex parte sua warandiam facere dicto Henrico Baert ad opus mense sancti spiritus predicte super
littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentisimo primo vicesimo quinta die mensis
aprilis
Transfix.
Hangt aan: 11-05-1388
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 04v / s. 12)
17-05-1401. Schepenen: Ghiselbertus de Rossem Sanderi en Wilhelmus de Nulant
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus de Rossem Sanderi et Wilhelmus de Nulant scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heijlwigis relicta Jacobi Neysen?
cum suo tutore electo vendidit et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Gerardo Groot Theo-
derici Groten hereditarie possidendam Et Heijlwigis cum suo tutore electo predicta littere et eius contentis
predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Gerardo Groet super littera et
eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº quadringentesimo primo deciam septima die mensis Maij
Transfix.
Hangt aan: 09-08-1400
Aanhangend: 10-10-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 61v / scan 99)
09-07-1401. Schepenen: Johannes de Vico Conrardi en Wilhelmus de Nulant
Universis presencia visuris nos Johannes de Vico Conrardi et Wilhelmus de Nulant scabini in
Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus de Traiecto filius Jacobi de
Traiecto et Jacobus de Horleweijde tamquam tutor et maritus legitimus uxorem sue Heijlwigis
littere cui hec presens litteram est transfixa et omnibus eius contentis ... .... ad opus Jutte? relicte
seniori Jacobi de Traiecto predicti renunciaverunt promittentes deponere ex parte ipsiorum? omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo primo crastino beati Kiliani
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1369
Aanhangend: 08-05-1408
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1814-2
20-07-1401. Schepenen: Ghiselbertus de Rossem en Goeswinus Johannes
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus de Rossem et Goeswinus Johannes scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Man Arnoldi
dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et amicorum suorum
litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Henrico Teetse
ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam Et Arnoldus predictus
littere et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua
warandiam facere dicto Henrico Teetse ad opus mense sancti spiritus predicti super litteris et earum
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº Quadringentesimo primo vicesima die mensis Julij
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07 / s. 17)
07-09-1401. Schepenen van Zaltbommel, Philip de Horwinen en Johan van Vico Koenrardus geven, op verzoek van Henrik de Amerzoyen Everard, vidimus van akte van 1400 september 20.
Kopie.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 698 - Regest nr. 273
07-09-1401. Schepenen van Zaltbommel, Philip de Horwinen en Johan van Vico Koenrarduszn, geven op verzoek van Henrik de Amerzoyen Everardzn vidimus van akte van 1400 september 29.
Kopie.
Staat met dat van vidimus van dezelfde datum op één vel perkament
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 698 - Regest nr. 274
20-01-1402. Schepenen: Henricus Moliart Petri en Theodericus Sconc?
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliart Petri et Theodericus Sconc? scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gertrudis filia Theo-
derici de Hecell cum eius tutore electo quia sibi jure acquisunt? omnia bona dominum Nycholai Hacken
presbyteri vendidit et optulit pro quadraginta libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Aelberto
Marcelij hereditarie possidendam ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell Et dicta Gertrudem
cum suo tutore electo litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Aelberto ad opus mense sancti spiritus
predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadringentesimo
secundo vicesima die mensis Januarij
Transfix.
Hangt aan: 04-07-1368
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 11 / s. 25)
30-08-1402. Schepenen: Philippus de Horwijnen en Goeswinus Johannis
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwijnen et Goeswinus Johannis scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aleijdis Ruwen soror dominum Ar-
noldi Ruwen quondam presbyteri cum eius tutore electo dedit et optulit pure et simpliciter propter deum
et ob salutem anime sue censum duarum librarum denariorum legalium hereditarij census aut alio bono paga-
mento in valore equali singulis annis die beate Lamberti episcopi domino Johanni cardenaell ad opus mense
sancti spiritus de Zautbomell jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex quidam aream
site in jurisdictione de Zautbomell extra portam Oenselensis infra aggerem inter viam seu
vicum site prope fossatum dicti? opidi nostri? ab uno latere et heredes Lamberti Papen ab alio latere
ab eadem mensa sancti spriritus predictis in allodio hereditarie possidendam Et Aleydis cum eius tutore
electo predicta dictio censui renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui dicto censui de jure re-
nunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dictam domino Johanni super dicto censu ad opus mense
sancti spiritus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eodem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo secundo penultima die mensis Augusti

Marge L:
Buten die Oenselsche
poirt

Marge R:
Lamberti
ij Lb
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 32v / s. 68)
14-09-1402. Schepenen: Philippus de Horwinen en Theodericus Stonc?
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Theodericus Sconc? scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Rutgerus ex
Insula presbyter vendidit et optulit pro centum libris? eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Nycholao
ex Insula tamquam provisori mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus eiusdem mense sancti spiritus here-
ditarie possidendam Et dominus Rutgerus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua waradiam facere dicto Nycholao tamquam
provisori predicto ad opus mense predicte super littera et eius contentis predictis per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº
secundo die exaltationis sancte crucis
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
06-04-1403. Schepenen: Theodericus Sconck en Godefridus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Theodericus Sconck et Godefridus ex Insula scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de Nulant Moliert promisit Egberto de
Dodenberch? et Nycholao ex Insula tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus eiusdem
mense sancti spiritus quinque et dimidij denariorum dictus Vleemsche placken bonum et legalium hereditarij census
aut equivalens pagamentum pro eis singulis annis die beati Petri ad cathedram mense sancti spriritus
predicte jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo et area cum omnibus suis atti-
nencijs site in opido de Zautbomell prope portam dictam Veltpoirte inter Theodericum Slim
ab uno latere communem plateam et heredes Johannis Rubkens ab alio latere Et dictus Henricus de Nulant
promisit dictus provisoribus ad opus mense predicte censum predictum adversus omnes juri comparere
volente perpetue warandizare ex bonis prenotatis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº tercio sexta die mensis aprilis

Marge L:
Ghijsbert Auwrijns
bouhuijs
Gerit Jansz van
Rossem

Marge R:
Petri {ad}
cathe{dram}
vj Vl{eemsche}
plack{en}
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 26v / s. 56)
27-12-1403. Schepenen: Henricus Moliaert en Philippus de Horwinen
Universis presencia visuris Nos Henricus Moliaert et Philippus de Horwinen scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Walteri ven-
didit et optulit pro centum antiquis aureis clipeis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis
domum et aream site in opido de Zautbomell in platea dicta Waterstraete apud portam
dictam Waterpoort inter heredes Johannes Petri et viam seu semitam muri opidi n.... ab uno
latere et heredes mercatoris Arnoldi Allentiers filij Fije ab alio latere Ghiselberto Hack
Johannis in allodio sine censu et aggere excepto censu de jure exinde solvendo hereditarie possi-
dendam Et Johannes Gheijnsie predictus domum et aream predictus renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui domu et aree predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere dicto Ghiselberto Hack super domo et area predictis per annum et diem de juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Inde est Henricus ex Insula Henrici multorum fideiussor Insuper dictus Johannes Gheijnse
promisit dicto Ghiselberto Hack perpetue indempnem conservare de censu prenotato Inde est
idem dictus Henricus ex Insula fideiussor Quo facto dictus Ghiselbertus Hack reddidit
dicto Johanni Gheijnsee domum et aream predictis in hereditario censu possidendam pro sex novis
aureis florensis monete ducis Gelrie bonis et legalibus aut alio bono pagamento in valore equali sin-
gulis annis die nativitatis christi Ghiselberto Hac predicto perpetue persolvendam qui..tensus?
predictus si quolibet anno perpetue in dicto solucionis termino solutus non fuerit extunc omni
die sequente pena unius denarius dicti Vlemsche cleyken bonum et legalium dicto censui supercrescit
Quam penam una cum censu prescripto dictus Ghiselbertus Hack ex domo et area predictis
recuperare poterit quum diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº quarto sabbato post diem nativitatis XPI {1} domini nostri

Marge rechts:
Bernnt Goessensz ende
Lijsken Wouter Krijnsz
Henrick van Synthen?
alleen want nu een
huijs is
Roelof Moliaert
Desen is bij tijden
Roloff Hubertsz ende
Arnt Schoeck als gas-
sthuijsmeesters durch
Lijs Roloff Moliaerts
weduwe gelost

Marge links:
Nativitatis
Christi
Sess nij
geldersche
gulden
1. Christi
Datum: vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22 / s. 47)
28-03-1404. Schepenen: Goeswinus Storm Wilhelmi en Godefridus ex Insula
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Goeswinus Storm Wilhelmi et Godefridus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Crolle et Yda
eius filia cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout
ibidem continentur Inquantum littere et earum contentis predictis Gerardum et Ydam predictis tangunt et ad
eos de jure pertinent Aelberto filio Marcelij hereditarie possidendam Et Gerardus et Yda
cum suo tutore electo predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes facere wa-
randiam ex parte ipsorem dicto Aelberto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus et Yda predicti promiserunt facere renunciare
Badeloge filiam dicti Gerardi infra hinc et diem nativitatis XPI {1} proximi post quatuor annos et
Johenni filium dicti Gerardi facere renunciare infra hinc et diem nativitatis XPI {1} proximi post sex
annos super litteris et earum contentis predictis ad opus Aelberti antedicti Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCCº quarto feria sexta post dominica palmarum
1. Christi (het Christogram)
Datum: vrijdag na Palmarum.
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1396
Aanhangend: 20-05-1407
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
10-04-1404. Schepenen: Philippus de Horwinen en Ghiselbertus Smit?
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwinen et Ghiselbertus Smit? scabini in
Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Otto filius Florentij Hollen
vendidit et optulit pro .... libras .... septuaginta
quinque virgatas terre quam terram idem Otto de jure habet in tribus jugeribus terre site in
jurisdictione de Zautbomell in die Stoppelhoeve inter heredes Wilhelmi Schoene? Ghi-
selberti et Lamburgis filiam Goddonis bonem? Item v... hont et septuagintaquinque
virgatas terre site ibidem in Coppencampe quam terra idem Otto habet de jure in septem
jugeribus terre site ibidem in jamdicto loco inter Henricum Conrardi et Mergaretam relictam
Wilhelmi aurifabri Rubberto de Hoesden in allodio sine censum et aggere hereditarie
possidendam Et Otto predictus dicte terre vendite renunciavit ...
...
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto decim die mensis aprilis
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1819
29-04-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Goeswinus de Werva
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Goeswinus de Werva scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Rijke Engberti
contulit aream cum omnibus edificijs in eadem constructo? site in opido de Zautbomell inter
Johanni Tabbart et Johenni filium Johannis Hermanni quo area continet in latitudine ante
versus plateam viginti et dimidium pedes terre / et retro decem et octo pedes et sextam partem
unius pedis terre Et in longitudine decem virgatas et tres pedes terre Hermanno filio
Johannis Hermanni in hereditario censu possidendam pro censu ut jure exinde persolvendum Et pro
dimidio novo aureis florensis? monete ducis Gelrie quo? dimidius florenus valebit quinque placken Flan-
drensis bonum et legalium aut alio bono pagamento in valore equali singulis annis die beatorum Phi-
lippi et Jacobi apostolorum dicto Johanni Rijke jure censuali perpetue persolvendam Et Johannes Rijke
predictus promisit dicto Hermanno perpetue indempnem conservare de censu ex dicte bonis de
jure persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto penultima die
mensis aprilis

Marge L:
Philippi
et Jacobi
j nijen Gel-
reschen gl

Marge R:
Bernt die sackdreger
Henrick van Berlikum
Desen brieff van v Vlemsche
placken is gelost mit
consent scepen ind burge-
meister in anno m vc ind Lij {1}
1. in het jaar 1552, maar er staat 1555 onder geschreven
Transfix.
Aanhangend: 26-02-1405
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28 / s. 59)
06-06-1404. Schepenen: Godefridus ex Insula en Ghiselbertus Hac
Universis presencia visuris Nos Godefridus ex Insula et Ghiselbertus Hac scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus de Malsen Johannes vendidit et optulit
pro ducentum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont et quatuor virgatas
minus quarta parte unius virgate terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Loo inter Johenni
de Malsen filium Arnoldi Glummers et communem vicum Aelberto filio Marcelij in allodio sine censu et
sine aggere excepto censu trium librarum denariorum legalium mense sancti spiritus de Zautbomell et excepto
censum trium et dimidie librarum denariorum legalium decano et capello ecclesie de Zautbomell de jure exinde
solvendo/um? hereditarie possidendam Et Arnoldus de Malsen predictus dicte terre renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
dicto Aelberto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem preter? censum prelibatum Inde Johannes
de Malsen frater dicti Arnoldi est fideiussore. Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº quarto feria sexta post diem Sacramenti

Marge R:
In die Loe
XIIJ hont
Datum: vrijdag na de 9e donderdag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
29-06-1404. Schepenen: Goeswynus Storm Wilhelmi en Godefridus ex Insula
Universis presencia visuris nos Goeswynus Storm Wilhelmi et Godefridus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod ego Goeswinus predictus vendidi et optuli pro quinqueginta
florenis aureis bonis et legalibus michi ut fatebatur persolutis quinque et dimidium hont et quindecim vir-
gatas terre site in jurisdictione de Zautbomell inferius aque dictam Groten Wyele inter Herman-
num Henrici Milonis? et heredes Marselij Spiegels Johanni filio Jacobi in allodio sine censu et
aggere hereditarie possidendam Et ego Goeswinus predictus dicte terre renunciavi Promisi facere re-
nunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur. Promisi eciam warandiam facere Johanni
Jacobi predicto super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo quarto die beatorum Petri et Pauli apostolorum

Marge R:
Bijden wiell
VJ hont
Transfix.
Aanhangend: 15-08-1419
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
30-11-1404. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Goeswinus de Werva
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Goeswinus de Werva scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Stout dedit et op-
tulit pure et simpliciter propter deum litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omnia earum
contenta prout ibidem continentur inquantum ipse de jure heredatus est in eisdem domino Laurencio
Moliart canonico ecclesia Zautbomelense ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie
possidendam Et dictus Theodericus litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Laurencio predictis ad opus dicte mense
super literis et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri compa-
rerevolentes Et deponere ex parte sua omne plegium qd voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto die beate Andree apostoli
Transfix.
Hangt aan: 21-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 29v / p. 66)
30-11-1404. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Goeswinus de Werva
     Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Goeswinus de Werva scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Stout dedit et op-
tulit pure et simpliciter propter deum litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omnia earum
contenta prout ibidem continentur inquantum ipse heredatus est in eisdem domino Laurencio Mo-
liart canonico ecclesie Zautbomelense ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie
possidendam Et Theodericus predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Laurencio predicto super litteris et earum
contentis predictis ad opus mense predicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto die beate Andree apostoli
Transfix.
Hangt aan: 21-09-1393
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30v / p. 68)
26-02-1405. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Goeswinus de Werva
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Goeswinus de Werva scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Rijke Engberti vendidit
et optulit pro decem libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram
est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Johannis Doncker hereditarie possidendam
Et Johannes Rijke Engberti predictus littere et eius contentis predictis renunviavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua warandiam facere Johanni Doncker predicto super litteram et eius con-
tentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et de-
ponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCCº quinto feria quinta post diem beati Mathie apostoli
Datum: donderdag na St. Mathias apostel (24 feb).
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1404
Aanhangend: 30-04-1436
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28 / p. 63)
15-06-1406. Schepenen: Johannes Conrardi en Nycholaus Baert
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Conrardi et Nycholaus Baert scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Albertus Mercelij vendidit et
optulit pro decem libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Petro Cruijck hereditarie pos-
sidendam et dictus Albertus litteris et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Petro predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volents Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria tercia post diem beati Odulphi
Datum: dinsdag na 12 juni.
Transfix.
Hangt aan: 20-06-1399
Aanhangend: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08 / s. 19)
20-05-1407. Schepenen: Johannes Conrardi et Godefridus ex Insula
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Johannes Conrardi et Godefridus ex Insula scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aelbertus Marcelij vendidit et
optulit pro centum libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Neudoni Aelberti ad opus Petri Mercelij
hereditarie possidendam Et dictus Aelbertus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Neudoni ad opus dicti Petri super litteris
et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo septimo vicesima die mensis May
Transfix.
Hangt aan: 28-03-1404
Aanhangend: 09-02-1449
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / s. 35)
08-05-1408. Schepenen: Philippus de Horwinen en Ghiselbertus Hac
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwinen et Ghiselbertus Hac scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis
Jacobus de Traiecto Jacobi et Johannes Loijf litteris presens litteram est transfixa et omnibus earum contentis prout ibidem ...
ad opus Kondegonde relicte Petri Rouwen renunciaverunt promittentes ex parte uxorem deponere omne plegium quod voir-
plicht dicitur dicitur {sic!} de eidem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millo quadringencesimo octavo octava die mensis maij
Transfix.
Hangt aan: 09-07-1401
Aanhangend: 21-09-1413
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1814-3
19-08-1408. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Paulus Baert
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac et Paulus Baert scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cristina relicta Ghiselberti Sanderi de
Rossem cum eius tutore electo vendidit et optulit pro quinqueginta antiquis clipeis bonis
et legalibus eidem ut fatebatur persolutis quinque hont et quinque virgatas terre site in jurisdictione de
Zautbomell Opten Borchwall inter Aleidis relicta Wenemarus Ysoboldi et Weijndelmodis
filiam dicti Wenemari ab uno latere Et heredes Jacobi Wijsen ab alio latere Heijnrico Baert
Rodolphi in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Cristina predicta cum eius tutore
predicto dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere Heinrico Baert predicto super terra predicta per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht
dicitur de eadem Insuper ego Paulus predictus dicte terre ad opus Heinrici Baert predicti renunci-
avi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo octavo dominica post
diem assumpcionis beate Marie virginis gloriose

Marge L:
Opten borch-
wall
V hont
Datum: zondag na 15 aug
Transfix.
Aanhangend: 01-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)
02-01-1409. Schepenen: Everardus de Balveren en Gerardus de Dyeden
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren et Gerardus de Dyeden scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Wijc ven-
didit et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et
aream site in opido de Zautboemell inter Gerardum Houschilt et Paulum Wijnkeni? Hen-
rico Mommer ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell in allodio cum censu exin.... de jure
solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Johannes domui et aree predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico predicto ad opus mense antedicte super domo
et aream predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? dictum censum Quo facto dictus Henricus
tamquam provisore dicte mense nomine et ex parte dicte mense reddidit Johanni antedicto domui et
aree predictas in hereditario censu possidendam pro censu exin.... de jure persolvendam Et pro
quarta parte unius aureis denariis dicti Engelsche nobell bonum? et legalium? aut equivalenti pagamento
pro eadem quarto parte denariis antedicti die Penthecostes proximo post unum annum Et deinde? singulis
annis pro quarta parte unius aureis denariis antedicti hereditarij census aut alio bono pagamento in
valore equali singulis annis in die Penthecostes mense sancti spiritus jure censuali
perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº nono feria quarta
post diem circumcisionis domini

Marge links:
Henrick Boudewijns soen
Jan Loeff
Willem Loeff
....?
Datum: woensdag na 1 jan.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 07v / s. 18)
13-03-1409. Schepenen: Goeswinus Storm en Huijghmannus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Goeswinus Storm et Huijghmannus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Oeijen vendidit et optulit
pro quinquaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis domum et aream site in opi-
do de Zautbomell inter Ymmelrecum? Walteri et Lambertum Gerardi. Gerardi Houschilt
sine censu et aggere exceptis censu domini nostri Ducis Gelrie de jure exinde solvendam in allodio
hereditarie possidendam Et dictus Johannes domui et aree predicti renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui domui et aree predicti de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facare Gerardo Houschilt predicto super domo et area predicto per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volente Et deponere omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem propter censum prenotatum Quo facto Gerardus Houschilt predictus reddidit
Johannis de Oeijen predicto domum et aream predictis in hereditario censu possidendam pro censu de
jure exindi persolvendam Et pro uno et dimidio florenis novem aureis monete ducis Gelrie bonis et legalibus
hereditarij census aut pro florenis predicto novem denarij dictos botdregers vel decem placcen
Flandrense bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis singulis annis in die beate Petri
ad cathedram Gerardo Houschilt predicto jure censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo nono in crastino beate Gregorij pape
Transfix.
Aanhangend: 12-09-1425
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21 / p. 49)
29-01-1410. Schepenen: Theodericus Moll en Petrus Mercely
Universis presencia visuris nos Theodericus Moll et Petrus Mercely scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Petrus Glymmer presbyter vendidit et optulit
pro ducentum aureis clypeis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis quinqua et dimidiem jugera terre
site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto In die Loe inter heredes Johannis Crols ab uno
latere et communem aquaductum ab alio latere Gerardo Croll in allodio sine censu et aggere hereditarie
possidendam Et dominus Petrus predictus dicte terre renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui
dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Gerardo Croll predicto
super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo decimo vicesima nona die mensis Januarij

Marge rechts:
In die Loe
vj mergen
Transfix.
Aanhangend: 17-06-1433
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50 / s. 76)
05-06-1412. Schepenen: Philippus de Horwinen en Johannes Hagestout
       Oenselsche Straet
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Johannes Hagestout scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Cesarius de Malsen tamquam
provisore mense sancti spiritus de Zautbomell nomine et ex parte eiusdem mense contulit domum et aream
sitis? in opido de Zautbomell prope portam dicto Oenselsche Poert inter Heylwigis relictam
Johannes de Beest et Johannem Kint? qui? area continet in latitudine ante versus plateam trigin-
ta pedes et terciam partem unius pedis terre, et retro viginti septem pedes et quartam parte
unius pedis terre Et extendit a communem platea usque ad aream domini Rodolphi de Sleden?
presbyteri. Waltero Somer? in hereditario censu possidendam pro uno antiquis aureis clipeo monete
regis? Francie bonum et legalium hereditarij census aut alio bono pagamento in valore equali
singulis annis die beati Remigij mense sancti spiritus predicte jure censuali perpetue persolvendam
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº duodecimo dominica post octavas
penthecostes

Marge L:
Remigij
enen alden
fr. schilt

Marge R:
Aris Loem?
Jan Bartten
Gielis Jansz
Jan Gorisz
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
27-12-1412. Schepenen: Johannes Hagestout en Henricus de Doern
           Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Johannes Hagestout et Henricus de Doern scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus filius Johannis Crols vendidit et
optulit pro quinquaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omniam earum contentis prout ibidem continentur inquantum dictus Arnoldus de jure here-
datus est in eisdem domino Frederico Croll presbytero hereditarie possidendam Et dictus Arnoldus litteris et earum
contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Frederico pre-
dicto super litteris et earum contentis predictis inquantum ipse heredatus est in eisdem per annum et diem ut juris
est adversus omnes comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tercio decimo
feria tercia post diem nativitatis domini nostri Jhesu? christi
Datum: dinsdag na 25 dec.
Vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Hangt aan: 26-02-1399
Aanhangend: 03-03-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 52 / s. 80)
21-09-1413. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Goiswinus de Werva
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac et Goiswinus de Werva scabini in Zautbomel notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Konegondis relicta Petri Rouwen cum eius tutore electo
vendidit et optulit pro quinquaginta libras .... litteras quibus
hec presens litteris est transixa ... ... Johannis Loef hereditarie
possidendam Et? dictam Konegonde cum eius tutore predicte ... renunci-
avit Promittens facere renunciare omnes ...
...
.... Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tercio decimo die beati Mathei apostoli et ewangeliste
Transfix.
Hangt aan: 08-05-1408
Aanhangend: 05-02-1434
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1814-4
17-05-1414. Schepenen: Philippus de Horwinen en Huijchmannus ex Insula
Universis presencia visuris nos Philippus de Horwinen et Huijchmannus ex Insula scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Robbertus de Hoesden
vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem et sex hont
terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Op die Nederste Weijde inter communem vicum
et Noudonen Wijs Cesario de Malsen ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell in allodio
sine censu et aggere hereditario possidendam Et Robbertus predictus dicte terre renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam
facere dicto Cesario ad opus mense predicte super dictam terra per annum et diem ut juris est adversus
omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Quo
facto Cesarius predictus tamquam provisor antedicte nomine et ex parte dicte mense reddidit dicto Robberto
terram predictam in hereditario censu possidendam pro duobus florenis ...us aureis monete Ducis
Gelrie bonis et legalibus hereditarij census aut pro quolibet florenis antedicto tredecim grossi Flandrense bonis
et legalibus aut equivalente pagamentis pro eis singulis annis in die Pasche mense sancti spiritus Re-
d...... potest in die Pasche quacumque voluerit dictum? censum, cum duobus florenis monete et pa-
gamenti predict... pro solucione census antedicti Et cum viginti florenis bonis et legalibus monete et
pagamenti predict.... pro redempcione dicte census dicte mense in aliquo die Pasche persolvendam
qui? redempcione sic facta provisores dicte mense pro tempore exu.... hanc litteram tradent? Rob-
berto antedicto sin censu antedicto ad opus eiusdem Robberti renunciavit Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quarto decimo die Ascensionis domini
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 33 / s. 70)
28-02-1415. Schepenen: Everardus de Balveren en Huijghmannus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren {1} et Huijghmannus ex Insula scabini in Zautbomel notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Elst vendidit et optulit pro quinquaginta florensis aureis
... aream seu ortam dictam Houttuijn site in jurisdicione de Zaut-
bomell prope portam dictam Tolpoert inter heredes Frederici Mols ab uno latere et communem viam ad
dictam portam ...
... Petro Mol filio Nycholai in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam
Et dictus Heinricus Elst aree seu ortam predictam renunciavit ...
....
... Insuper Gerardus et Engela liberis Steeskini
Scheyseris? cum eius tutore electo ...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quintodecimo feria
quinta post dominicam q. cantare reminiscere
1. zegelt met 3 kolven.
Datum: donderdag na Reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1812-1
28-02-1415. Schepenen: Everardus de Balveren et Huijghmannus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren et Huijghmannus ex Insula scabini
in Zautbomel notum facimus protestantes quod Gerardus et Enghela liberi Steeskini Scheijfer-
indis? promiserunt Petro Mol Nycholai videlicet quod faciere? Rodolphum et
Steeskinum eorum fratres liberos Steeskini Scheysercs? predictis renunciare dictam? ...pi-
leninc..? ad annos ipsorum? pubertatum? seu infra? dir.... annum? decim? previum/ perunum? super?
area seu ortam dictam Houttuijn site in jurisdicione de Zautbomel prope portam dictam Tolpoert
huc...? heredes Frederici Mols ab uno latere et communem viam ad dictam portam des....
ab alio latere ad opus Petri Mol predicti quam renunciare si? Rodolphus et
Steeskinus fratres predicti ....
....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1812-2
09-10-1415. Schepenen: Philippus de Horwinen en Huijghmannus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Philippus de Horwinen et Huijghmannus ex Insula scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus Johannis vendidit et optulit
pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa
et omnia eius contenta prout ibidem continentur Cesario de Malsen ad opus mense sancti spiritus de Zautbomel
hereditarie possidendam Et dictus Jacobus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Cesario predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº quinto decimo nona die mensis Octobris
Transfix.
Hangt aan: 07-06-1383
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 58 / scan 92)
31-12-1415. Theodericus Froc doet afstand van eenige perceelen land onder Zaltbommel gelegen te behoeve van Jacobus Arnoldi Eghonis
Universis presentia visuris nos Goeswijnus Storm et Jacobus Moliart, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Froc super tribus jugeribus terre in tanta quantitate prout de jure sita sunt in jurisdictione de Zautbommel in loco dicto Op Die Myddelweijde inter Henricum Huijghe ab uno latere et heredes Gherardi Poelmans ab alio latere, extendentibus de vico communi ad vicam communem Insuper super duobus jugeribus terre in tanta quantitate prout de jure ibidem sita sunt in loco dicto Op Die Snellincgheerden inter terram hospitalis de Zautbomel ab uno latere et Robbertum de Hoesden ab alio latere, extendentibus a communi vico usque ad hereditatem Mechteldis relicte Gherardi Berchmans, ad opus Jacobi filii Arnoldi Eghonis renunciavit, promittens ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem jugeribus terre predictis Insuper tribus approbamus Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, ultima die mensis decembris.
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 50).
Vanwege het gebruik van de kerststijl valt de datum een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1420
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 21)
08-03-1417. Schepenen: Ghijselbertus Hac en Jacobus Moliart
Universis presentia visuris nos Ghijselbertus Hac et Jacobus Moliart, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Conrardus filius Gherardi vander Weijden vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Ghiselberto naturali Wilhelmi Schonen hereditarie possidendam Et dictus Conrardus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare renentur Promittens etiam ex parte sua warandiam facere dicto Ghiselberto super littere et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes jure comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Mechteldis relicta dictis Gherardi cum eius tutore electo et Jacobus filius dicti Gherardi super littere et eius contentis predictis ad opus Ghiselberti naturalis Wilhelmi Schonen predicti renunciaverunt promittentes ex parte ipsorum deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo feria secunda post dominicans qua in ecclesia cantatur reminiscere
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 53)
Transfix.
Hangt aan: 23-11-1399
Aanhangend: 14-10-1440
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 24v)
16-05-1417. Schepenen: Paulus Baert en Huijghmannis ex Insula
Tolstraet
Universis presencia visuris Nos Paulus Baert et Huijghmannis ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Goeswinus Storm Wilhelmi
contulit domum et aream site in opido de Zautbomell inter Hadewigis Pesseris? ab uno
latere versus meridiem et Henricum Hyrt Johannis ab alio latere aut ibidem de jure colla-
terales ab utroque lateres extendentis cum uno fine versus orientem super communem plateam dicta
Tolstraet Johannis filio naturali Gerardi de Bruechem ad opus Henrici Wilhelmi in here-
ditario censu possidendam pro censu ex... de jure persolvendam et pro quadraginta grossis Flan-
drensis bonum et legalium aut equivalenti pagamento pro eis pro una dimidietatum dicte pecunie
in die nativitatis beati Johannis baptiste proximo Et pro altera dimidietatem antedicte pecunie
in die nativitatis Christi de...? proximo Et deinde singulis annis pro quadraginta grossis
Flandrensis bonum et legalium hereditarij census aut equivalenti pagamento pro eis pro una dimietate
pecunie ante? dicte in die nativitate beate Johannis baptiste et pro alia dimidietate eiusdem
pecunie in die nativitate Christi Goeswino Storm predicto jure censuali perpetue persolvendis
Et Goeswinus Storm predictus promisit Johanni filio naturali Gerardi de Bruechem predicto ad
opus Henrici Wilhelmi predicti domum et aream predictam perpetue warandizane pro
censu quadraginta grossorum Flandrensis preditis adversus omnes juri comparere volentes Sal...
unicuique suo censu exinde de jure persolvendum in tali modo et cum tali condicione quod Goes-
winus winus Storm predictus censum quadraginta grossis Flandrensis predictis cum littera presentes
secundum tenorem eisdem littere sibi acquire... debet et potest quamdiu epe... Goeswinus predictus
supervixerit et non amplius Et quod deinde videlicet post obitum antedicti Goeswini census
quadraginta grossis Flandrensis predictis et hec presens litteram et omnia contenta in eadem pleno
jure hereditabunt et devolventur ad Johenni filio naturalem Gerardi de Bruechem predictis
absque contradictione cuiuscumque Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringetesimo decimoseptimo dominica qua in ecclesia cantatur Vocem

Marge links:
Nativitatis
Johannis baptiste
.... nativitatis
..d...
xL Vleemsche
groten

Marge rechts:
Wouter Krijnsz
Henrick Severijns
Jan van Ghiesen
modo vidua eius
Transfix.
Aanhangend: 17-08-1445
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 20 / p. 47)
08-06-1418. Schepenen: Heinricus de Doern en Ghiselbertus Schoen
Universis presentia visuris nos Heinricus de Doern et Ghiselbertus Schoen, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Heer super dimidietatem unius fosse, sitem in jurisdictione de Zautbomel op de Doele-woerden inter Johannes Heer predictum et Ghijselbertum naturalem Wilhelmi Schonen continentem simul in latitudine septem et dimidium pedes terre et in longitudine sexagenta quinque virgatas et quinque pedes terre: super dimidietatem fosse predictam versus Ghiselbertum naturalem Wilhelmi Schonen predicti sitam, ad opus Ghiselberti jamdicti renunciavit promittens ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo octavo feria quarta post diem sacri Sacramenti
Transcriptie. Het origineel is nog niet gevonden.
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 48).
Datum: woensdag na de 9e donderdag na Pasen.
Transfix.
Aanhangend: 14-10-1440
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 18v)
15-08-1419. Schepenen: Henricus de Doern en Ghiselbertus Schoen
Universis presencia visuris Nos Henricus de Doern et Ghiselbertus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus Johannis vendidit et optulit pro quinqueginta
florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia
eius contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure pertinente ad terram in dictam litteram conscriptam Hen-
rico Conrardi hereditarie possidendam Et dictus Jacobus littere et eius contentis predictis renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere dicto Henrico Conrardi super litteram et eius
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur Nostrarum testimonio litterarum
anno domini Mº CCCCº XIX die assumpcionis beatissime virginis Marie
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1404
Aanhangend: 26-04-1421
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54 / scan 84)
12-05-1420. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Huijghmannus ex Insula
Universis presentia visuris nos Ghiselbertus Hack et Huijghmannus ex Insula, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus filius Arnoldi Eghonis vendidit et optulit pro quinquaginta florenis aureis bonum et legalium eidem ut fatebatur persolutis, undecim hont et sexaginta virgatas terre in tanta quantitate prout de jure site sunt in jurisdictione de Zautbomel Op Die Snellingheerde inter hereditatem Hospitalis de Zautbommel et Ghiselbertum naturalem Wilhelmi Schonen cum uno fine super dictum Ghiselbertum et cum alio fine super vicum communem extendentes, Ghiselberto naturali Wilhelmi Schonen predicto in allodio cum aggere ad dictam terram de jure pertinente et sine censu hereditarie possidendum Et dictus Jacobus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicti terre de jure renunciare tenentur promittens etiam warandam facere dicto Ghiselberto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juris comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicecimo dominica qua in ecclesia cantatur vocem
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 49).
Het is niet zeker dat de aanhangende acte van 1440 daadwerkelijk een transfix was, maar wel erg waarschijnlijk.
Transfix.
Hangt aan: 12-05-1420
Aanhangend: 14-10-1440
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 20v)
12-05-1420. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Huijghmannus ex Insula
Universis presentia visuris nos Ghiselbertus Hack et Huijghmannus ex Insula, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus filius Arnoldi Eghonis super littera cui hec presens littera est transfixa et omnibus eius contentis prout ibidem continentur in quantum tangit de duobus jugeribus terre in tanta quantitate prout in dicta littera cui hec presens littera est transfixa conscripta sunt ad opus Ghijselberti naturalis Wilhelmi Schonen renunciavit, promittens ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo dominica qua in ecclesia cantatur vocem
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 49).
Transfix.
Hangt aan: 31-12-1415
Aanhangend: 12-05-1420
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 22)
26-04-1421. Schepenen: Paulus Baert en Huijghmannus ex Insula
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Paulus Baert et Huijghmannus ex Insula scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Conrardi vendidit et optulit pro quin-
queginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa
et omnia earum contentis prout ibidem continentur Johanni Bouman Lamberti hereditarie possidendam Et
dictus Henricus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex
parte sua et ex parte heredes Mechteldem quondam uxore sue super litteris et earum contentis predictis de
jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua et ex parte heredes predictorum warandiam facere
Johanni predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentis Et deponere ex parte sua et ex parte heredes predictorum omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXI sabbato post dominica
qua in ecclesia cantatur Cantate
Datum: de zaterdag na de 4e zondag na Pasen.
Transfix.
Hangt aan: 15-08-1419
Aanhangend: 13-10-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54v / scan 85)
22-01-1422. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Robbertus de Hoesden
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Robbertus de Hoesden scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius naturalis Henrici Mans vendidit et
optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in
jurisdictione de Zautboemell in loco dicto Opten Scymmynck inter Gerardum Groot ab uno latere et
hereditatem capellanorum in ecclesia de Zautbomell ....f..... {1} aut ibidem de collaterales ab alio
latere Heijwigi {sic} filie Johannis de Guylic in allodio sine censu et cum aggere ad terram proscriptam de jure
pertinente hereditarie possidendam Et Johannes filius naturalis Henrici Mans predictus terre predicte renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam
facere Heijlwigi predicte super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem excepto? aggere predicte Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXIJ crastino beate Agnetis virginis
1. De film is hier beschadigd.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1428
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 62 / scan 100)
01-05-1422. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Heinricus de Doern
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Heinricus de Doern scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Baert Rodolphi vendidit et optulit
pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa
et omnia eius contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure pertinente ad terram? in eadem littera conscripta
Heijnrico Heijmanni hereditarie possidendam Et Heinricus Baert predictus littere et eius contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure
renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Heinrico Heijmanni predicto super
littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimosecundo prima die mensis Maij
Transfix.
Hangt aan: 19-08-1408
Aanhangend: 18-09-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 65v / scan 105)
02-05-1422. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Henricus de Doern
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Henricus de Doern scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes de Horwinen et Gerardus de Horwi-
nen eius frater vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur per-
solutis quinque hont terre et tantum plus quantum eis ibidem de jure pertinet site in jurisdictione
de Zautbomell Opten Borchwall inter Henricum Heijmanni ab uno latere et heredes Jutte relicte
Rodolphi Baerts seu ibidem de jure collaterales ab alio latere Henrico Heijmanni predicto
in allodio cum aggere ad dictam terram de jure pertinente et sine censu hereditarie possidendam Et
Johannes et Gerardus predicti terre predicte renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui
dicte terre de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere Heinrico Heijmanni
predictis super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo vicesimosecundo secunda die mensis Maij

Marge L:
opten borch
wall
... hont
Transfix.
Aanhangend: 18-09-1444
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)
13-10-1422. Schepenen: Ghiselbertus Hac en Ghiselbertus Morunc
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac et Ghiselbertus Morunc scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Bouman Lamberti vendidit et optulit pro
quinqueginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa
et omnia earum contenta prout ibidem continentur Goiswino Marcelij hereditarie possidendam Et dictus
Johannes litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam
facere Goiswino Marcelij antedicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentis Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht
dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXIJ feria tercia post diem
beate Victoris
Datum: dinsdag na 10 okt.
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1421
Aanhangend: 17-03-1476
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 54v / scan 85)
27-01-1423. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Henricus de Doern
     Boemell
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Henricus de Doern scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Emmelricus Wolteri vendidit et optu-
lit pro centum floreni aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis dimidietatem de quinque et dimidio
jugeribus terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Vermetken Kamp inter
hereditatem hospitalis de Zautbomell ab uno latere Theodericum Greenken canonico regu-
laris monasterij in jurisdictione de Zautbomell site et ibidem ulterius de jure collaterales ab alio
latere domino Rodolpho Gerardi canonico ecclesie Zautbomelense ad opus fabrice dicte ecclesie in al-
lodio sine censu et cum aggere ad eandem de jure pertinente hereditarie possidendam Et Emmel-
ricus predictus dimidietati terre predicte renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui dimi-
dietati dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Rodol-
pho predicto ad opus fabrice predicte super dimidietate terre predicte per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº vicesimo tercio viceseptima die mensis
Januarij

Marge rechts:
Vermetke camp
vj mergen halff
Transfix.
Aanhangend: 13-02-1424
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48 / s. 72)
04-01-1424. Schepenen van Zaltbommel oorkonden, dat Johan, abt klooster Mariënkroon, aan Rodolf Baart, kanunnik van Zaltbommel, heeft overgedragen: huis en erf aldaar, voor diens leven in huur te bezitten voor 1 Gelderse groot jaarlijks, met bepalingen, dat huurder het huis zal onderhouden, voor kartuizers, cisterciënzers en reguliere geestelijken als hospitium zal openstellen en er voor eigen kosten slaapgelegenheid en meubilair voor 2 personen zal verschaffen.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Morunc et Johannes Stout scabini in Zautbomel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis dominus Johannes abbis monasterij ad Corona sancte Marie virginis in Huesden ordinis cis-
terciensis nomine et ex parte sui et sui conventus monasterij antedictis contulit domum et aream cum omnibus suis
attinencijs in opido de Zautbomel sitis inter domum decanum et capittulum ecclesie de Zautbomel aut Gerardum
Huyghe seu ibidem de juris collaterales ab uno latere versus orientem dominum Walterum Teets presbyterum aut heredes de
Wilhelmi Schonen seu ibidem de inter collaterales ab alio latere versus occidentem dominus Rodolphi Baert canonico
ecclesie predicte quamdiu ipse supervixerit et non amplius in locacione possidem pro uno grosso Gelrensis bonum et
legalium in die pasche proximo et deinde singulis annis pro uno grossis Gelrensis bonum et legalium in die pasche Domino
Johanni abbatis et conventus predictis pro locacione bonorem predictorem persolvendem Talibus condicionibus additis
quod dominus Rodolphus predictus reget et conservabit dictam domum in rectis et parietibus prout decem Et
eciam annuatim solvet absque aliquo dampno domini abbatis et conventus antedictis censum exinde de juris sol-
vendem {1} quamdiu ipse domino Rodolphus antedictus supervixerit et non amplius. Insuper dominus Rodolphus predictus
observabit ibidem {1} continue? hospitium pro religiosis unius? videlicet Carthusiensis Cisterciensis et Regulares
et ibidem sub suis proprijs expensis eciam procurabit et observabit duos lectos cum suis lectister-
nijs? sed.... morem? prime? communiter consaetis? quos vel? qui? heredes domini Rodolphi antedicti post eius
obitum absque contradictione cuiuscumque libere in corum usum acceptare debet et possunt? Si vero
eciam domino Rodolphus predictus in condicionibus prescriptus notabiliter defeciter sic quod octo scabinis opidi
Zautbomelensis defectus notabilis per spacium dimidij anni durare videntur Extunc dominus Rodolphus
predictus eadem? ab omni juris in domo et area et attencijs antedictis sibi competentus ad opus et usus
domini abbatis et conventis predictis Salvo tamen domine Rodolpho antedicte post huiusmodi cessionem
dictis duobus lectis cetis? quod sibi pertinentibus sic quod eosdem? s... ... {1} absque contradictione alicuius
eunt? libere? poterit asperare? nichil tamen notamentis edificijs domus et aree predictis tam novam
quod veteribus inferendis Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimoquarto
feria tercia post diem circumsicionis domini
1. de oorkonde is plaatselijk erg vaag en uitgeveegd.
Origineel.
Met schepenzegel Johan Scout {Stout}, dat van Gisellenus Morinc ontbreekt
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 704 - Regest nr. 510
13-02-1424. Schepenen: Huijghmannus ex Insula en Alardus Holl
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Huijghmannus ex Insula et Alardus Holl scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Rodolphus Gerardi canonicus
ecclesie Zautbomelense tamquam provisor fabrice ecclesie predicte nomine et ex parte dicte fabrice super littere
cui hec presens litteram est transfixa et omnibus eius contentis prout ibidem continentur ad opus mense sancti
spiritus de Zautbomell Et ad opus hospitalis de Zautbomell renunciavit Promittens
tamquam provisor dicte hospitalis predict... ad opus mense et hospitalis predict... ex parte dicte fabrice
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCCº vicesimoquarto dominica post diem beate Scolastice
beate Scolastice = 10 feb.
Transfix.
Hangt aan: 27-01-1423
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48 / s. 72)
12-09-1425. Schepenen: Henricus de Hecell de Everardus de Balveren Wilhelmi
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus de Hecell et Everardus de Balveren Wilhel-
mi scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Houscilt
vendidit et optulit pro quidraginta libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui
hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur inquantum ipse de jure here-
datus est in eidem Elizabeth relicte Gerardi Houschilts hereditarie possidendam Et Theo-
dericus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens renunciare omnes qui ex
parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua
warandiam facere Elizabeth predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut
juris est adversus juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo quinto feria quarta post diem nativitatis beatissime virginis Marie
Datum: woensdag na 8 sep.
Transfix.
Hangt aan: 13-03-1409
Aanhangend: 27-12-1426
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21 / p. 49)
27-12-1426. Schepenen: Alardus Holl en Johannes Stout
      Waterstraet
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Alardus Holl et Johannes Stout scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Egberti tamquam tutor et maritus
legitimus uxoris sue Elizabeth quondam relicte Gerardi Houschilts vendidit et optulit pro
quadraginta libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est trans-
fixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Johanni Haeck hereditarie possidendam Et
Johannes Egberti predictis litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
ex parte sua warandiam facere Johanni Haeck predictis super litteris et earum contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo vicesimo septimo die beate Johannes apostoli et ewangeliste
Datum: vanwege het gebruik van de Kerstijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst wordt vermeld.
Transfix.
Hangt aan: 12-09-1425
Aanhangend: 17-06-1472
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21 v / p. 50)
15-08-1428. Schepenen: Noudo Wijs en Gerardus de Horwijnen
Universis presencia visuris Nos Noudo Wijs et Gerardus de Horwijnen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes ex Insula Huijghmannum tamquam tutor et ma-
ritus legitimus uxore sue Johanne quondam relicte Johannes Stout Theoderici vendidit et optulit
pro sexaginta florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis dimidietatum de tredecim hont terre
site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Loe inter Johennum Loyff seu heredes Johannis de
Malsen ab uno latere et Johanni Holl et heredes Petri Glummers ab alio latere. Johannis Haeck in al-
lodio sine censu et cum aggere ad dimidietatem dicta terre de jure pertinente hereditarie possidendam Et
Johannes ex Insula predictus dimidietate terre predite renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dimi-
dietati dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Johanni Haeck predicto
super dimidietate dicte terre per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et de-
ponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCCº vicesimo octavo die assumpcionis beatissime virginis Marie

Marge L:
In die Loe
VIJ hont
Transfix.
Aanhangend: 17-06-1472
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 53v / scan 83)
28-10-1428. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Ghiselbertus Morunc
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Ghiselbertus Morunc scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heijlwigis filia Johannis de Guylic
cum suo tutore electo vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Gerar-
do Groet hereditarie possidendam Et Heijlwigis cum suo tutore electo predictis littere et eius contentis predictis
renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure re-
nunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Gerardo predicto super littera et eius
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex
parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCCº XXVIIJ die beatorum Symonis et Jude apostolorum
Transfix.
Hangt aan: 22-01-1422
Aanhangend: 10-10-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 62v / scan 101)
26-04-1429. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Henricus Mommer
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Henricus Mommer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefridus Luyskini vendidit
et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum et aream
in tanta quantitate prout de jure sitis? sunt in opido de Zautboemell in platea dictam Oen-
selsche Straet inter communem plateam ibidem versus occidentem sitis ab uno latere et Heyl-
wigis de Guylic et eciam pro parte Theodericum Geyll? ab alio latere Extendentis? eciam
a? communem platea ibidem versus aquilonem sitam cum uno fine / et cum alio fine super Johenni Egonis
et eius pueros ibidem versus meridiem sitis? Henrico Hamer in allodio cum censu exinde
de jure solvendam et sine aggere hereditarie possidendam Et Godefridus antedictus domui et
aree predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui domui et aree predictus de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico Hamer predicto super domo
et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem preter? antedictum censum de quo? censum
Idem Godefridus promisit antedicto Henrico perpetue imdempnem conservare Quo facto Hen-
ricus Hamer predictus reddidit domum et aream prescriptis eidem Godefrido prescripties in
hereditario censu possidendam pro censu exinde de jure persolvendam Et pro uno florenis? aureis
dictis Arnoldus Arnemsrijns gulden {1} confecto ante datum presentis littere bonum et legalium aut equi-
valenti pagamentis pro eo die beatorum Philippi et jacobi apostolorum proximo Et deinde? singulis
annis pro uno florenis prout prescriptis est hereditarij census aut pagamento pro eo prout prescriptis
est in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum Henrico Hamer predicto perpetue persolvendam
Qui census unius florenis? predictisi quolibet? anno in terminosolucionis predicto solutis non fuerit ...?
extunc omni die sequenti pena unius gross....? Gelren...? bonum? et legalium? censu unius florenis? predicti
supercrescet quam penam una cum antedicto censu unius florenis? prescriptis Henricus Hamer predictus
ex domo et aream predictis recuperare poterit quum? diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCCº vicesimo nono crastino beati Marcii ewangeliste

Marge links:
Aert vander maze
Eno? Struijffs
Gerit Cardinaell
Thonis Willem die Vrijess soen
Mo. Jan Geritsz
1. een gouden gulden of Arnoldus-gulden
Transfix.
Aanhangend: 31-12-1472
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 13 / s. 29)
03-03-1430. Schepenen: Huijghmannus ex Insula en Ghiselbertus Morinck
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Huijghmannus ex Insula et Ghiselbertus Morinck scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Fredericus Croll presbyter
vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec
presens litteram est transfixa et omniam earum contenta prout ibidem continentur inquantum dominus Fredericus predictus de
jure heredatus est in eisdem Henrico Man cum aggere ad terram in principali litteram cui hec presens
litteram est transfixa conscriptam de jure pertinente hereditarie possidendam Et dominus Fredericus
predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua wa-
randiam facere Henrico Man predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Insuper Henricus ex Insula Johannis dominus Gerardus Wijs presbyter et
Johannes Canijs? tamquam tutor et maritus legetimus uxore sue Mechteldis de filie dicti Hen-
rici ex Insula super litteris et earum contentis predictis ad opus Henrici Man predicti renunciaverunt
Promittentes ex parte suorum deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tricesimo tercia die mensis Marcij
Transfix.
Hangt aan: 27-12-1412
Aanhangend: 01-06-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 52 / s. 80)
05-03-1430. Schepenen: Huijghmannus ex Insula en Rutgerus de Dijeden
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Huijghmannus ex Insula et Rutgerus de Dijeden scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Henricus de Insula Johannis Johannes
Canijs/Conijs? tamquam tutor et maritus legitimus uxore sue Mechteldis filie dicte Henrici et dominus Ge-
rardus Wijs presbyter super litteris quibus hec presens litteram est transfixa et omnibus earum contenta prout
ibidem continentur ad opus Henrici Mans renunciaverunt Promittentes ex parte ipsorem deponer..... omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº
tricesimo quinta die mensis Marcij
Transfix.
Hangt aan: 26-02-1399
Aanhangend: 01-06-1440
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 53 / scan 82)
23-05-1432. Akte van schepenen van Zaltbommel, waarbij Arnt Florisz. van Drongelen en Gozewijn de Wylde verklaren op verzoek van Otto van Vuren heer Ottenz. met deze en Jan, Gerrit en Dirk Glummarz. en anderen in 1432 brand gesticht te hebben bij Walraven van Haeften, z.j 1 stuk
JAARTAL ONDER VOORBEHOUD!
Wij Huyghman uuten Weerde, Ghijsbert Morynck, Willem Ghijsberts soin ende Zegher Schoen scepen in Zautbomel
bekennen mit desen openen brieve, dat voir onss comen sijn Arnt Florys soin van Drongelen ende Goiswiin die Wylde
ende hebben getughet ende geseget dat Otte van Vuern heren Otten soin hem beyden gebeden heeft mit hem ende mit
Jan, Gerit ende Dirc, Glummers soynen te reysen op schade Walravens van Haeften. Des siin Arnt ende Goiswiin
mit Otten ende mit dryen Glummers soynen voirsz. ende mit meer anderen gesellen voir Walravens huys comen bij
nacht des woensdages nae sente Ponciaens dach inden iair van XXXIJ {1} dair voirt Jan Gerit ende Gerit Glum-
mers soynen voirsz. mit mere anderen gesellen over den tuyn geclommen siin in Walravens voirborcht voirsz.
ende dair in gebrant bouhuys berch ende beesten geliic als dat gesciet is Ende doe stont Otte van Vuern
voirsz. op di.. ...ijt bij ons Arnt ende Goiswiin voirsz. voir Walravens nederste brugge op die grave mit enen
geladene .....t ende doe soe siin Glummers drye soynen voirsz. mitten anderen gesellen weder uut den
o.......... .... gesellen te samen geghaen over Wael ende Maze. In orconde ende kennissen des
hebben wij scepen voirsz. onse zegels bynnen op spacium des opens briefs gedruct Int jair ons heren
..... ... drye ende twentichsten dach inder maent van meye {2}
N.B. Hoort bij inv.nr. 1230, sub 4.
Met vier opgedrukte zegels.
De oorkonde heeft meerdere kleine en een groot gat, waardoor het jaartal niet meer bekend is.
Datering:
1. St. Pontiaansdag is op 14 januari, de woensdag erna is 16 januari 1432.
2. Het jaartal is 1432 of later. Huyghman en Zegher zijn beide schepen in 1432. In latere jaren ontbreken teveel gegevens. Uit de formulering blijkt niet dat de oorkonde is opgesteld in hetzelfde jaar als de brandstichting, integendeel zelfs, dus het blijft giswerk.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 1233
02-08-1432. Akte van schepenen van Zaltbommel, waarbij Simon die Grauwe, Peter van der Horst en Godert Simonsz. verklaren op verzoek van Glymmer Jansz. te hebben deelgenomen aan het in brand steken van het huis van Dirk van Brakel te Brakel en aan paardenroof, 1432 1 stuk
Wij Huijghman uuten Weerde ende Everit van Balveren Willems soin scepen in Zautbomel bekennen ende maken kondt mit desen
brieve dat voir ons comen siin Symon die Graeuwe ende Peter vander Horst ende seechden ende tuychden dat Glum-
mer Jans soin hem gebeeden had op die tijt doe Dirc van Brakel siin huijsinge verbornt waert, als dat sij op
die reyse mit hem wesen ende ghanghen wouden Ende des ghinghen sij mit Glummer ende mit sinen soenen ende
anders meer luden tot Brakel Voirt tuychde die selve Symon die Graeuwe dat hij tot dier tijt doe sij sa-
melic op Dircs van Brakel geseet quamen enen ontsegbrief stack op een roey beneven der graften
in welken brieve Gerit ende Dirc Glummers soenen vyande werden Dircs van Brakel ende Jans van Brakel
gebrueders ende dat die selve Symon doe aldaer enen vuerpijl op enen gespannen armborst leechde aen
wulken pijl Jan Glummers soin tvuer stack ende Symon scoet dair voirt mede op Dircs huys van Brakel
Ende die wijl dat dit gebuerde soe was Glummer mit sinen tween soenen ende mitten anderen gesellen, aen ende
inden bouhuys dair doende soe dat ontstack ende verbornde mitten berghe ende mitten mijten die dair
inden voirgeborcht stonden. Ende des geliicx tuychde Peter oic dat hem vanden bouhuys berge ende
mijten voirsz. kundich were dat se soe gebornt weren geliic voirsz. steet. Voirt tuychden sij dat sij een
wijl tijts nae dat dese brant gesciet was quamen tegen Woudrichem opt water mit Jan Glummers
soin ende sommyge ander dair hem aldair opten water vyer peerde tegen gebracht worden van luden
die sij voir ons niet nuemen en wouden ende die peerde vuerden sij over ende bruyctense tot hoiren
orber. Voirt quam voir ons Goedert Symons soin ende tuychde als dat hem Glummer van Ophoven {1}
gebeden had tot Glummer Jans soins behoef dat hij mede wesen woude ende mede ghaen woude op die
tijt doe dese brant gesciede om Dirc van Brakel ende Jan van Brakel te krencken ende te scedigen
ende hoir erchste te doin. Ende dat hij doe dair mede opten reysen was mit Glummer Jans soin ende sinen
drye soenen ende meer ander lude die dair mede waren. Ende dat hij op tgheseet bijden brant niet en
was mer hij sach den brant eer hij uut den gericht van Brakel quam. In kennissen des hebben wij
scepen voirsz. onssen zegels hier bynnen opgedruct Int jair ons heren M CCCC ende XXXII des saterdages nae sente
Peters dach apostels ad vincula
1. Ophoven bij Herpt
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 1238
21-11-1432. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
Boschstraet

Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi
scabini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vand’ Molen
vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum
et aream sitis? in opido de Zautboemell inter Symonem Metseleer Arnoldi et Gouburgis
filiam Gerardi Wijsen Heijlwigis filie Ghiselberti Buijsen in allodio sine censu et aggere
hereditarie possidendam Et Johannes predictus domui et aree predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui domui et aree predictis de jure renunciare tenentur promittens
eciam warandiam facere Heijlwigis predicte super domo et area predictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht di-
citur de eisdem Quo facto Heijlwigis predicta cum eius tutore electo reddidit domum et
aream predictas Johanni predicto in hereditario censu possidendam pro tredecim gross... Flandren....
bonis et legalibus aut equivalens pagamentum pro eis die beati Martini hyemalis proximo
Et deinde? singulis annis pro tredecim gross.... Flandren... prout prescripti sunt hereditarij census
aut pagamento pro eis prout prescriptum est in die beati Martini hyemalis Heijlwigis predicte jure
censuali perpetue persolvendam Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIIº
feria sexta post octavam beate Martini hyemalis

marge L:
Martini
XIIJ Vleemsche
groten

Marge R:
Jacop Berchman
Peter Ghijsbertsz
Heijn Baert    1401
Rueger Baert
Marten Jansz
inden Leest?
Datum: vrijdag na octavam St. Maarten.
Transfix.
Aanhangend: 25-10-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
30-11-1432. Acte waarbij heer Godefridus Wynter, priester, aan Gerardus Wijs, kanunnik van de kerk van Zaltbommel, ten behoeve van priores en convent van de zusters van St. Augustinus in Zaltbommel, de door deze getransfigeerde brieven verkoopt, inhoudende uitgifte in erftyns van een half huis en erf te Zaltbommel door Rodolphus Wiinter Rodolphusz. aan Theodericus Ghiselbertsz. Staken, in 1442, en overdracht daarvan door Rudolphus Wiinter Rodolphusz. aan zijn zoon heer Godefridus Wiinter, priester, 1437. 3 charters
N.B. Getransfigeerd.
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Zegerus Schoen scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rodolphus Wijnter Rodolphi contulit dimidietatem domus et aree sitis in opidi de Zautboemel inter Johannem Jacobi uten Spijck ab uno latere et Hermannum Vinck ab alio latere dimidietatem vero domus et aree predictis versus Hermannum Vinck predictum ibidem versus orientis sitis Theoderico Ghiselberti Staken in hereditario censu possidendam pro uno florenis aureis dictis beijersgulden confecto ante datum presentis littere bonum et legalium aut equivalentis pagamentis pro eo die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proximo Et deinde singulis annis pro uno florenis aureis prout prescriptis est hereditarij census aut pagamento pro eo prout prescriptis est in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum Rodolpho Wijnter predicto jure censuali perpetue persolvendis. Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini Mº CCCCº tricesimosecundo die beati Andree apostoli
De collectie van Spaen vermeldt deze acte abusievelijk in 1430 (inv. 162, Van Randwijck en Huis Rossum) en het regest vermeldt abusievelijk 1442.
Transfix.
Aanhangend: 09-01-1437
Bron: Familie van Randwijck 1, inv. 1491
17-06-1433. Schepenen: Noudo Wijs en Henricus Man
Universis presencia visuris nos Noudo Wijs et Henricus Man scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Croll vendidit et optulit pro
ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa
et omniam eius contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure pertinente ad terram in eadem litteram
conscriptam Johanni filio Johannis Thome ad opus mense sancti spiritus de Zautbomell hereditarie
possidendam Et Gerardus Croll predictus littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum Mechteldis
quondam uxoris sue super litteram et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum predictum warandiam facere
Johanni filio Jahannis Thome predicto ad opus mense predicte super litteram et eius contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
et ex parte puerorum suorum et eciam ex parte heredum predictum omne plegium quod voirplicht dicitur
de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo tri-
cesimo tercio feria quarta post diem sancti sacramenti
Sacramenti is de 9e donderdag na Pasen. In 1433 valt Pasen op zondag 12-4-1433. Sacramenti valt daardoor op 11-6-1433.
Transfix.
Hangt aan: 29-01-1410
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50 / s. 76)
05-02-1434. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Wilhelmus Ghiselberti
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Wilhelmus Ghiselberti scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis
Petrus Kruijck tamquam tutor et maritus legitimus uxorem sue Beele filie Johannis Loefs vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalium eidem ut
fatebatur persolutis litteris quibis hec presens litteram est transfixa ....
...
... per obitum Johannis Loefs predicti domino Johanni de Maren filio antedicti Johannis Loefs cano-
nico regularis monasterij canonicorum? regularum? ad ...... sancto Petri in jurisdictione de Zautbomel ....
....
.... Acta sunt hec sub anno domini Mº CCCCº XXXiiij die beate Aghate virginis et martiris. Deinde nos
scabini predicti protestamur quod veniens coram nobis dominus Johannes predictus dedit et optulit cum consensu et voluntate dominum Valconis provisor?
monasterij antedicti pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue litteras et contenta ....
.... domino Johannis aliquina de ....
...
.... Datum anno domini Mº CCCCº XXXiiij crastino beate Agathe virginis et martyris 1434
Twee actes van opeenvolgende data op 1 charter.
Transfix.
Hangt aan: 21-09-1413
Aanhangend: 06-02-1434
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1814-5
06-02-1434. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Wilhelmus Ghiselberti
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Wilhelmus Ghiselberti scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis
Petrus Kruijck tamquam tutor et maritus legitimus uxorem sue Beele filie Johannis Loefs vendidit et optulit pro viginti florenis aureis bonis et legalium eidem ut
fatebatur persolutis litteris quibis hec presens litteram est transfixa ....
...
... per obitum Johannis Loefs predicti domino Johanni de Maren filio antedicti Johannis Loefs cano-
nico regularis monasterij canonicorum? regularum? ad ...... sancto Petri in jurisdictione de Zautbomel ....
....
.... Acta sunt hec sub anno domini Mº CCCCº XXXiiij die beate Aghate virginis et martiris. Deinde nos
scabini predicti protestamur quod veniens coram nobis dominus Johannes predictus dedit et optulit cum consensu et voluntate dominum Valconis provisor?
monasterij antedicti pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime sue litteras et contenta ....
.... domino Johannis aliquina de ....
...
.... Datum anno domini Mº CCCCº XXXiiij crastino beate Agathe virginis et martyris 1434
Twee actes van opeenvolgende data op 1 charter.
Transfix.
Hangt aan: 05-02-1434
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1814-5
23-06-1435. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Segherus Schoen
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Segherus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Boodt promisit Noudoni Wijs ad
opus mense sancti spiritus de Zautbomell unum florensis aureis dicti Arnoldus Arnems gulden
confe... in anno domini Mº CCCCº vicesimo septimo vel ante bonum et legalium aut equivalens pagamentum
pro eo die beati Petri apostoli ad cathedram proximo Et deinde singulis annis unum floren? aureis prout
prescriptis est hereditarij census aut pagamentum per eo prout prescriptis est die beati Petri apostoli ad
cathedram dicte mense jure censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo et area
sitis? in opido de Zautbomell inter Gerardum filium Johannis Johannis {sic!} Hermanni ab uno
latere versus aquilonem et Henricum ex Insula Johannis muteorum? ab alio latere Et
Johannes Boot predictus promisit Noudoni predicto ad opus mense predicte deinde censum ex domo
et area predictis perpetue warandisare adversus omnes juri comparere volentes Cum tali condi-
cione quod provisores dicte mense pro tempore existentes? annuatim s...? deinde censum distribuent
propter deum pauperibus in opido de Zautbomell in panibus prout eis visum fuerit expedire
Eciam ad huc condicio est quod Johannes Boodt predictus censum prescriptis super? redime... p... quacunque vo-
l...erit? in die beati Petri apostoli ad cathedram / primo cum uno floren? prout prescriptis est aut pagamento
pro eo prout prescriptum est pro solucione census predicti Et postea cum nonem et dimidio florenis aureis
prout de floren? predicto prescriptis est aut pagamento pro eis prout prescriptis est pro redempcione floren...
census prescriptis in die beati Petri apostoli ad cathedram dicte mense persolvendam Et solutis sic
uno floren...? pro censu et nonem et dimidio florenis pro redempcione census prout prescriptis est dictus
census e.... quitus? Et provisores dicte mense tunc pro tempore exunt... hanc? presentem litteram tunc
reddent Johan Boodt predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº tricesimo
quinto in vigilia nativitatis beati Johannis baptiste

Marge rechts:
Petri ad
cathedram
enen Arnol-
dus gl

Marge links:
Sander die tripmaicker
Aert Dircksz
Salome Aertss
Claes Coenen
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 21v / s. 46)
30-04-1436. Schepenen: Huijghmannus ex Insula en Henricus Mommer
     Transfixa supra predicta
     Karstraet
Universis presencia visuris nos Huijghmannus ex Insula et Henricus Mommer scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Johannes Doncker presbyter
dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime Johannis Doncker sui patris
litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Noudoni
Wijs ad opus mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam Et dominus Johannes predictis
litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua
litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua
warandiam facere Noudoni predicto ad opus mense predicte super litteris et earum contentis predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo trecesimosexto feria secunda post dominicam qua in ecclesia
cantatur jubilate
Transfix.
Hangt aan: 26-02-1405
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 28v / p. 64)
02-09-1436. Schepenen: Huijghmannus ex Insula en Henricus Mommer
Universis presencia visuris Nos Huijghmannus ex Insula et Henricus Mommer scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes Aelberti et Nycholaus
Spierinck eius filius promiserunt Neudoni Wijs et Henrico Teets Johannes provisoribus mense
sancti spiritus de Zautbomell ad opus dicte mense unum aureis clipeis dictam gwilhelmus
schen hollantschen schylt bonum et legalium aut equivalens pagamentum pro eo die beate Petri
apostoli ad cathedram proximo Et deinde singulis annis unum aureis? clipeis? prout proscript....
est hereditarij census aut pagamentum per eo prout proscript.... est in die beate Petri apostoli
ad cathedram mense predicte jure? censuali perpetue persolvendam et recipiendam ex domo
et area site in opido de Zautbomell inter Johanni vanden Hoeve et heredes Leonij Pe-
tri ab uno latere versus occidentalis et Gerardum Johannis de Heesbeen se... Nycholaum Jo-
hannis de Ghyesen ab alio latere seu ibidem de jure collaterales ab utroque latere Et Jo-
hannes et Nycholaus eius filius predicti promiserunt Noudoni et Henrico provisoribus
predit.... ad opus dicte mense censum predictum ex domo et area predictorum? perpetue waran-
disane adversus omnes jure comparere volentes Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo trecesimo sexto secunda die mensis septembris

Desijderantur hic leg. {legaat?} den gast ende helijgegeesthuijs in die Gamersche straet
competerende, van x schellingen op Hermen die Lijndreijer van eenen Rijns
gulden op Bastiaen Jansz ind Jan van Boemel int Gulden Slot

Marge links:
Petri ad
cathedram
enen Wil-
helmus Scilt

Marge rechts:
Henrick Posthauwer
Jacop Morinck
Egen Woutersz
Jan Coolen van Venloo
tweedeel ende Jan
de Groot Rolofs eendeel
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 19 / p. 45)
02-09-1436. Schepenen: Huijghmannus ex Insula en Henricus Mommer
    Nijstraet totten nonnen toe
Universis presencia visuris Nos Huijghmannus ex Insula et Henricus Mommer scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Noudo Wijs promisit Henrico Teets
Johannis provisoris mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense unam libras denariorum legalium
die beati Petri apostoli ab cathedram proximo Et deinde singulis annis unam libras denariorum legalium
hereditarij census in die beati Petri apostoli ad cathedram mense predictem? jure? censuali perpetue persol-
vendam et recipiendam ex domo et aream site in opido de Zautbomell inter heredes Philippi de
Horwinen ab uno latere versus occident... et curiam? beguiarum? ab alio latere extendent... cum
uno fine versus aquilonem super Elizabeth de Moza et cum alio fine super Ghiselbertum Morinck
Et Noudo predictus promisit Henrico Teets predicto ad opus mense predictem? censum predictum ex domo
et area predicta? perpetue warandisare adversus omnes juri comparare volentes Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCCº xxxº sexto secunda die mensis septembris

Marge L:
Jan van Hemert
Dat manhuijs

Marge R:
Petri {ad}
cathe{dram}
een {...}
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 26v / p. 60)
09-01-1437. Acte waarbij heer Godefridus Wynter, priester, aan Gerardus Wijs, kanunnik van de kerk van Zaltbommel, ten behoeve van priores en convent van de zusters van St. Augustinus in Zaltbommel, de door deze getransfigeerde brieven verkoopt, inhoudende uitgifte in erftyns van een half huis en erf te Zaltbommel door Rodolphus Wiinter Rodolphusz. aan Theodericus Ghiselbertsz. Staken, in 1442, en overdracht daarvan door Rudolphus Wiinter Rodolphusz. aan zijn zoon heer Godefridus Wiinter, priester, 1437. 3 charters
N.B. Getransfigeerd.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Heinricus de Doern in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Rodolphus Wijnter Rodolphi vendidit et optulit pro vigintiquinque libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contentis prout ibidem continentur Inquantum dictus Rodolphus Wiinter de iure hereditatus est in eidem domino Godefrido Wiinter presbytero suo filio hereditarie possidendam Et Rodolphus Wiinter predictus littere et eius contentis predictis renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de iure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere domino Godefrido predicto super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut iuris est adversus omnes iuri comparare volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum datum anno domini Mº CCCCº CCCVII feria quarta post diem Epyphanie domini
De collectie van Spaen vermeldt deze acte (inv. 162, Van Randwijck en Huis Rossum) en het regest vermeldt abusievelijk 1442.
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1432
Aanhangend: 16-06-1439
Bron: Familie van Randwijck 1, inv. 1491
31-08-1437. Eigendomsbewijs voor Godefridus Tengnagel, zoon van Vredericus Moliart, van een huis en erf te Zaltbommel bij de Waterpoort, afkomstig van diens dochter Yda
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi {1} scabini
in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Yda filia Vrederici Moliarts
cum eius tutore electo super domus et area site in jurisdicione de Zautbomel apud portam dictam
Waterpoert inter fossam opidi de Zautbomel conviratem? de Zautbomel Et Heinricum Smael-
velt ibidem con...iacentem prout ibidem site sunt? ad opus Godefridi Tengnagel filij
Vrederici predicti renunciavit promittens ex parte sua omne plegium deponere quod voir-
plicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo
tercesimo septimo ultima die mensis Augusti
1. zegelt met een leeuw.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1813
14-11-1438. Schepenen van Zaltbommel oorkonden, dat Christina, weduwe Henrikus Teetsen, zoon van Johan Goede, aan Henrikus Goede, zoon van genoemde Henrikus Teetsen, voor 50 pond verkocht heeft: akten van 1369 november 10 / 1391 juni 23 / 1391 augustus 14 / 1395 maart 16 / 1396 januari 5, waardoor deze is gestoken
Origineel.
Met schepenzegel Johan van Balveren, dat van Henrikus Mommer is afgevallen
Met transfixen van 1439 maart 26 en 1439 juni 30.
Transfix.
Hangt aan: 05-01-1396
Aanhangend: 26-03-1439
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 537 - Regest nr. 649
11-01-1439. Schepenen: Henricus Mommer en Johannes Aelberti
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautboemel
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Gerardus Johannis Johannis Hermanni tamquam tutore
et maritus legitimus uxoris sue Elyzabeth filie Peter Kruijcs et Jacobus filius antedicti Petri
vendiderunt et optulerunt pro viginti libras? denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras
quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contentis prout ibidem continentur Inquantum quolibet eorum
de jure heredatus est in eisdem Gerardo vanden Berghe hereditarie possidendam Et Gerardus Johannis
et Jacobus filius antedicti Petri predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt Promittentes
facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem litteris et earum contentis predictis de jure renunciare
tenentur promittentes eciam ex parte ipsorem warandiam facere Gerardo vanden Berghe predicto
super litteris et earum contentis venditis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere ex parte ipsorem omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIXº dominica post diem Epyphanie Domini
zondag na driekoningen
Transfix.
Hangt aan: 15-06-1406
Aanhangend: 01-08-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
26-03-1439. Schepenen van Zaltbommel oorkonden, dat Belia, dochter van Henrikus Teetsen, zoon van Johan Goeden, samen met Margreta Greven, priorin klooster van Sint-Augustinus aldaar, namens priorin en convent, aan Johan Goede, priester, voor 25 goudgulden verkocht heeft: akten van 1369 november 10 / 1391 juni 23 en augustus 14 / 1395 maart 16 / 1396 januari 5 / 1438 november 14, waardoor deze is gestoken.
(feria quinta post diem Annunciacionis beatissime virginis Marie)
Origineel.
Met schepenzegels Henrikus Mommer en Johan Albertuszn
Met transfix van 1439 juni 30.
Transfix.
Hangt aan: 14-11-1438
Aanhangend: 30-06-1439
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 537 - Regest nr. 655
16-06-1439. Acte waarbij heer Godefridus Wynter, priester, aan Gerardus Wijs, kanunnik van de kerk van Zaltbommel, ten behoeve van priores en convent van de zusters van St. Augustinus in Zaltbommel, de door deze getransfigeerde brieven verkoopt, inhoudende uitgifte in erftyns van een half huis en erf te Zaltbommel door Rodolphus Wiinter Rodolphusz. aan Theodericus Ghiselbertsz. Staken, in 1442, en overdracht daarvan door Rudolphus Wiinter Rodolphusz. aan zijn zoon heer Godefridus Wiinter, priester, 1437. 3 charters
N.B. Getransfigeerd.
Universis presencia visuris Nos Heinricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautbomel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Godefridus Wijnter presbyter vendidit et optulit pro viginti quinque libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur domino Gerardo Wijs canonico ecclesie Zautbomelensis ad opus priorisse et conventus monasterij monialium ordinis sancti Augustini in opido de Zautbomel hereditarie possidendam Et dominus Godefridus Wijnter predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte sua warandiam facere domino Gerardo predicto ad opus priorisse et conventus predictis super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Et hunc omnia prescripta acta sunt in tali modo et sub tali condicione quod dominus Goderfridus predictus censum in principali litteram cui hec presens litteram est transfixa conscriptum annuatim levabit et pleno jure sibi acquiret secundem tenorem predictarum litterarum quamdiu ipse dominus Godefridus Wijnter predictus supervixit et non amplius absque contradictione cuiscumque Superscriptionem dominus et rasuram prescripta approbamus Nostrarum testomonio litteraris datum anno domini Mº CCCCº XXXIX feria tercia post diem sancti Sacramentis
De collectie van Spaen vermeldt deze acte waarbij hij schrijft in plaats van de 2e schepen: "credo Spiering" (inv. 162, Van Randwijck en Huis Rossum) en het regest vermeldt abusievelijk 1442.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1437
Bron: Familie van Randwijck 1, inv. 1491
30-06-1439. Schepenen van Zaltbommel oorkonden, dat Henrikus Goede, zoon van Henrikus Teetsen, aan Johan Goede, priester, voor 50 pond verkocht heeft: akten van 1369 november 10 / 1391 juni 23 en augustus 14 / 1395 maart 16 / 1396 januari 5 / 1438 november 14 en 1439 maart 26, waardoor deze is gestoken.
(feria tercia post diem beatorum Petri en Pauli apostolorum)
Origineel.
Met schepenzegels Giselbert Morunc en Henrikus Mommer.
Transfix.
Hangt aan: 26-03-1439
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 537 - Regest nr. 665
15-07-1439. Schepenen van Zaltbommel oorkonden dat Gijsbert Hack geschonken heeft aan Jan Jan Thomasznszn: land op de Zuetenhoevel in Zaltbommel
    Tot Sautboemel
    Van v mergen lants die ons Ghijsbert Hack gaff
Universis presencia visuris nos Noudo Wijs et Henricus Mommer scabini in Sautbomel
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gijselbertus Hack dedit et optulit pure et simpliciter
propter deum et ob salutem anime sue et perpetua eius memoria et dominum Gherit Stout monachi Carthusiense
apud Monte Sancte Gheertruden Mechteldis quondam uxoris antedicti Ghijselberti patris et matris fratrem et sororis
eiusdem Gijselberti et Heijlwigis ancille Gijsberti prenotati quinque jugera terre in tanta quantitate prout de jure
sita sunt in jurisdictione de Sautboemel in loco dicto Opten Zuetenhoevel inter communem vicum ab uno latere
versus oriente et Johenni Meyer Johannis ab alio latere extendente a communi vico usque ad hereditateni
dictam Vischarie Johanni filie Johannis Thome ad opus prioris et conventus monasterij Carthusiense predictam
in allodio sine censu et cum aggere ad antedictam terram de jure pertinente hereditarie possidenda Et
Ghijsbertus Hack predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnis qui dicte terre de
jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Johanni filio Johannis Thome predicto ad opus prioris
et conventus monasterij predicta super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnis juri comparere
volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem excepto aggere predicto Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº die divisionis beatorum apostolorum
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 1 (folio 147) - Regest nr. 897
18-07-1439. Schepenen: Noudo Wijs en Henricus Mommer
Universis presencia visuris Nos Noudo Wijs et Henricus Mommer scabini in Zautbomell notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus Hack vendidit et optulit pro ducentum libris de-
nariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera terre in tanta quantitate prout de jure site sunt in
jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Scymmynck inter Ghiselbertum Hack predictum ab uno latere
et hereditatem altaris fundatis in ecclesia de Zautbomell in honoris omnipotentis dei et omni sanctorum et here-
ditatis hospitalis de Zautbomell aut ibidem de jure collaterales ab alio latere Johannis filio Johannis
Thome in allodio sine censu et cum aggere ad dictam terram de jure pertinente hereditarie possidendam
Et Ghiselbertus predictus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure
renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Johanni filio Johannis Thome predicto super terra pre-
dicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem excepto aggere predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo tricesimo nono deciam octava die mensis Julij

Marge L:
Opten Schym-
minck
IIJ mergen
Transfix.
Aanhangend: 20-07-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 63v / scan 103)
20-07-1439. Schepenen: Noudo Wijs en Henricus Mommer
           Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Noudo Wijs et Henricus Mommer scabini in Zautbomell notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius Johannis Thome vendidit et optulit
pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est
transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur salvo? Ghiselberto Hack sua locacionem in
terra in eadem littera conscriptis quamdiu ipse Ghiselbertus predictus supervixerit secundum tenorem litterarum
scabinalium super antedictam locacionem conscr....... Ghiselberto Hack predicto ad opus Heijlwigis ux-
oris Henrici Mans hereditarie possidendam Et Johannes filius Johannis Thome predictus littere et
eius contentis predictis renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere
Ghiselberto predicto ad opus Heijlwigis predicte super littera et eius contentis predictis per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem salvo? in omnibus locacionem? prescriptis Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono vicesima die mensis Julij
Transfix.
Hangt aan: 18-07-1439
Aanhangend: 22-02-1448
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 63v / scan 103)
25-10-1439. Schepenen: Henricus Mommer en Johannes Aelberti
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Henricus Mommer et Johannes Aelberti scabini in Zautboemell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heylwigis filia Ghiselberti Buijsen cum suo
tutore electo vendidit et optulit pro quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Henrico Teets
ad opus hospitalis de Zautboemell et mense sancti spiritus de Zautboemell hereditarie possidendam
Et Heijlwigis cum eius tutore electo predictis littere et eius contentis predictis renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure re-
nunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Henrico Teets predicto ad
opus hospitalis et mense predictis super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XXXIXº
die beatorum Crispini et Crispinani martirum
Transfix.
Hangt aan: 21-11-1432
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 05 / s. 13)
01-06-1440. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
            Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wil-
helmi scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus
Man vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
quibus hec presens litteram est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure
pertinente ad terram conscriptam in principali litteram cui hec presens litteram est transfixa Henrico
Teets provisori mense sancti spiritus de Zautbomell ad opus mense predicte hereditarie possidendam
Et Henricus Man predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam
ex parte sua warandiam facere Henrico Teest predicto ad opus mense predicte super litteris et earum
contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et depo-
nere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem pertinente censum predictum Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XLº prima die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 52 / s. 80)
01-06-1440. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi sca-
bini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Man vendidit
et optulit pro centum libris denarium legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens litteram est
transfixa et omniam earum contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure pertinente ad terram in
principali litteram conscriptam cui hec presens litteram est transfixa Henrico Teets provisori mense sancti
spiritus de Zautbomell ad opus mense predite hereditarie possidendam Et Henricus Man predictus
litteris et earum contenta predicta renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui ex parte
sua litteris et earum contenta predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Henrico Teets predicto ad opus mense predicte super litteris et earum contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem de..... aggere predicto Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini M CCCCº XL prima die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1430
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 53 / scan 82)
02-06-1440. Schepenen: Ghiselbertus Hack en Everardus de Balveren Wilhelmi
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hack et Everardus de Balveren Wilhelmi sca-
bini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Man vendidit et
optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis undecim hont terre in tanta quan-
titate prout de jure site sunt in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto In die Loe inter hereditatem
mense sancti spiritus de Zautbomell ab utroque latere Henrico Teets provisori dicte mense ad opus mense
predicte in allodio sine censu et cum aggere ad terram predictam de jure pertinente hereditarie possidendam
Et Henricus Man predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre
de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Henrico Teets predicto ad opus
mense predicte super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentis Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem except{um?} aggere predicto Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XL secunda die mensis Junij
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 53v / scan 83)
14-10-1440. Schepenen: Heinricus Man en Zegerus Schoen
Universis presentia visuris nos Heinricus Man et Zegerus Schoen, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus filius naturalis Wilhelmi Schoenen dedit et optulit pure et simpliciter propter deum litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur, cum aggere de jure pertinente ad hereditatem in eadem littera conscriptam, Wilhelmo Schoen suo filio ad opus pepetui rectoris seu capellani altaris fundati in ecclesia de Zautbomel in honore omnipotentis dei, beate Marie virginis, et omnium sanctorum quod vulgariter nuncupatur altare beate Agathe, hereditarie possidendas. Et Ghijselbertus predictus littere et eius contente predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contente predicte renunciare tenentur, promittens etiam ex parte sua warandam facere Wilhelmo suo filio predicto ad opus altaris predicti super littera et eius contenta predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo die beati Calixti Pape
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 48).
Transfix.
Hangt aan: 08-06-1418
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 19v)
14-10-1440. Schepenen: Heinricus Man en Zegerus Schoen
Universis presentia visuris nos Heinricus Man et Zegerus Schoen, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghijselbertus filius naturalis Wilhelmi Schonen dedit et obtulit pure et simpliciter propter deum litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia eorum contenta prout ibidem continentur, in quantum littere et contenta earum predicte tangunt de duobus jugeribus terre in loco dicto Snellincgheerden sitis in principali littero cui hec presens littera est transfixa, conscriptis, cum aggere ad antedictam terram de jure pertinente, Wilhelmo Schoen suo filio ad opus perpetui rectoris seu capellani altaris fundati in ecclesia de Zautbomel in honore omnipotentis dei, beate Marie virginis et Omnium Sanctorum, quod vulgariter nuncupatur altare beate Agathe, hereditarie possidendas. Et Ghijselbertus predictus litteris et earum contentis venditis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis venditis predictis de jure renunciare tenentur, promittens etiam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo Schoen, suo filio predicto ad opus perpetui rectoris seu capellani altari predicti super litteris et earum contentis venditis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo die beati Calixti Pape
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 51).
Het is niet zeker dat de voorafgaande acte van 1420 daadwerkelijk een transfix was, maar wel erg waarschijnlijk.
Transfix.
Hangt aan: 12-05-1420
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 22v)
14-10-1440. Schepenen: Heinricus Man en Zegerus Schoen
Universis presencia visuris nos Heinricus Man et Zegerus Schoen, schabini in Zautbommel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus filius naturalis Wilhelmi Schonen dedit et optulit pure et simpliciter propter deum litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur cum aggere de jure continente ad terram conscriptans in littera principali cui hec presens littera est transfixa Wilhelmo Schoen suo filio ad opus perpetui rectoris seu capellani altaris fundati in ecclesia de Zautbommel in honore omnipotentis dei, beate Marie virginis et omnium sanctorum, quod vulgariter nuncupatur altare beate Agathe, hereditarie possidendas. Et Ghijselbertus predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit, promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur, promittens etiam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo Schoen suo filio predicto ad opus perpetui rectoris seu capellani altaris predicti super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri camparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo die beati Calixti Pape
Transcriptie: Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers, inv. 55 (Deel 8, pag. 54).
Transfix.
Hangt aan: 08-03-1417
Bron: De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw, inv. 64 (f. 25v)
21-08-1441. Schepenen: Henricus Mommer en Zegerus Schoen
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Zegerus Schoen scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vande Hove vendidit et optulit pro centum?
libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in jurisdictione de Zautbomell
in loco dicto Duyskempken inter hereditatem mense sancti spiritus de Zautbomell ab uno latere et Ge-
rardum Gerardi Henrici ab alio latere Henrico Teets ad opus mense predicte in allodio sine censu et
cum aggere ad dictus juger terre de jure pertinente hereditarie possidendam Et Johannes vande Hove predictis
juger terre predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui juger terre predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Henrico Teets predicto ad opus mense predicte super juger
terre predicte per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº quadrin-
gentesimo quadragesimo primo feria secunda post diem assumpcionis beatissime virginis Marie

Marge R:
In doeys
kempken
J mergen
Datum: maandag na 15 aug.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 61 / scan 98)
29-12-1441. Schepenen: Johannes Aelberti en Bernardus Ghiselberti
Universis presencia visuris Nos Johannes Aelberti et Bernardus Ghiselberti scabini in Zaut-
boemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Wilhelmi vendidit et optulit
pro centum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis domum et aream site in opido de Zaut-
boemell inter Baudewinum? Bartholdi ab uno latere versus orientem et Matheum Ghiselberti ab
alio latere extendent.... cum uno fine versus aquilonem super communem plateam dictam Steijgerstraet
Arnoldo de Monte in allodio cum censu exinde de jure solvendo et sine aggere hereditarie possidendam
Et Johannes Wilhelmi predictus domui et aree predict... renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui domui et aree predict... de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam fa-
cere Arnoldo predicto super domo et area predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem propter? censum
antedictum de qui censu Johannes Wilhelmi predictus promisit Arnoldo predicto perpetue indempnem
conservare Quo facto Arnoldus predictus reddidit domum et aream prescript... Johanni Wilhelmi pre-
dicto in hereditarie censu possidendam pro censu exinde de jure persolvendo? et pro duobus florensis
aureis dictis overlensrijnsgulden bonum et legalium aut equivalenti pagamento pro eis die nativitatis
christi proximo Et deinde singulis annis pro duobus florensis aureis dictis overlensrijnsgulden prout pre-
scripto sunt hereditarij census aut pagamentum pro eis prout prescript.... In die nativitatis christi
Arnoldo predicto perpetue persolvendam Qui census duorum florensis predictis si quolibet anno in-
termino solucionis prescript... solutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequente pena unius
denarius dicti enen audenbotdreger bonum et legalium censui duorum florensis predictis supercrescet quam
penam una cum censu duorum florensis predictis Arnoldus predictus ex domo et area predictis recuperare
poterit quum diucius noluerit expectare Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo quadragesimo secundo crastino sanctorum innocentum

Marge R:
Lamert Geritsz
Jan Woutersz
Mo. Cornelis Tripp
qui emit a Willem
Wautersz

Marge L:
Nativitatis
Christi
ij gouden
rijns gulden
Datum: vanwege het gebruik van de Kerstijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst wordt vermeld.
Transfix.
Aanhangend: 09-06-1473
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 25 / p. 57)
07-12-1442. Schepenen en burgemeesteren der stad Zalt-Bommel beloven mede te dragen in de kosten, door die van Nijmegen van wege de Hanse aan te wenden.
Nijhoff, Gedenkwaardigheden, Deel 4, N°. 206 (pag. 193).
Afschrift in het boek, voorkomende onder Charters N°. 2 Libra I, fol.72.
Het is nog onzeker of dit een akte is voor schepenen van Zaltbommel. Maar wel is waarschijnlijk dat daarin hun namen genoemd worden.
Bron: Overigen
18-09-1444. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Henricus Mommer
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Henricus Mommer scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Heijmanni vendidit et
optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est
transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Huberto Heinrici Andree hereditarie pos-
sidendam Et Henricus Heijmanni predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere re-
nunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Pro-
mittens eciam ex parte sua warandiam facere Huberto predicto super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto feria sexta post diem beati Lamberti episcopi et martiris
Datum: vrijdag na 17 sep.
Transfix.
Hangt aan: 02-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 64 / scan 104)
18-09-1444. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Heinricus Mommer
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Heinricus Mommer scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus Heijmanni vendidit et
optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est
transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Huberto Heinrici Andree hereditarie possi-
dendam Et Heinricus Heijmanni predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Huberto predicto super litteris et earum contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimoquarto feria sexta post diem beati Lamberti
episcopi et martiris
Datum: vrijdag na 17 sep.
Transfix.
Hangt aan: 01-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 65v / scan 105)
17-08-1445. Schepenen: Henricus Mommer en Rodolphus de Groensbeeck
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Rodolphus de Groensbeeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Theodericus Johannis filij naturalis Gerardi de
Bruechem vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
dimidietatem littere cui hec presens litteram est transfixa et dimidietatem eius contenta prout ibidem con-
tinentur Henrico Teets ad opus mense sancti spriritus de Zautbomell hereditarie possidendam Et
Theodericus predictus dimidietate littere et dimidietate eius contenta predictis renunciavit promit-
tens facere renunciare omnes qui ex parte sua dimidietate littere et dimidietate eius contentis pre-
dictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Henrico
Teets predictis ad opus mense predicte super dimidietate littere et dimidietate eius contentis
predictis per annum et diem ut juris est adversis omnes juri comparere volentes Et deponere
ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto feria tercia post
diem assumpcionis beatissime virginis Marie

Transfixa supra predicta {1}
1. Dit staat er onder, maar er volgt daarna een tekst van een transfix betreffende de Waterstraat. Het is nog onzeker of ze daadwerkelijk bij elkaar horen.
Datum: dinsdag na 15 aug.
Transfix.
Hangt aan: 16-05-1417
Aanhangend: 24-08-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 20 / p. 47)
14-09-1446. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Zegerus Schoen
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Zegerus Schoen scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Dyeden Petri vendidit
et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont et quatuor vir-
gatas terre minus quarta parte unius virgate terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco
dicto Loo inter priorem et conventus monasterij c......rum regularem ad stagnum sancti Petri in ju-
risdictione de Zautbomell ab uno latere versus occidentem et communem vicum ab alio latere Et aqua-
ductum Zautbomelse ab uno fine versus aquilonem et priorem et conventus predictis ab alio fine Hen-
rico Teets et Nycholao Groot tamquam provisoribus mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus mense predicte
in allodio cum censu exinde de jure solvendam et cum aggere ad antedicta terram de jure pertinente
hereditarie possidendam Et Gerardus de Dyeden predictus dicte terre renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui dicte tere de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
Henrico et Nycholao provisoribus predictis ad opus mense predicte super terra predicta per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem except... censu et aggere prescriptis Insuper Gerardus de Dyeden predictus promisit Henrico
et Nycholao provisoribus predictis ad opus mense predicte perpetue indempnem conservare de omni censum
de jure solvendam ex terra predicta exceptis censu trium et dimidie librarum denariorum legalium dominis de-
cano et capittulo ecclesie Zautbomelense existentes? singulis annis de jure solvendam Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo CCCCº XLVI die exaltacionis sancte crucis

Marge links:
In die Loe
xiij hont
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 49v / scan 75)
08-11-1446. Schepenen: Petrus ex Insula en Jacobus Berchman
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Petrus ex Insula et Jacobus Berchman scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Beatrix relicte magistro
Petri Wylden cum eius tutore electo tamquam heres Ghiselberti Hack Johannis eius fratris vendidit
et optulit pro ducentum libras denariorum legalium eius ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens
litteram est transfixa et omniam eus contenta prout ibidem continentur Petro Moliart Gerardi here-
ditarie possidendam Et Beatrix cum eius tutore electo predicte littere et eius contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eus contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Petro Moliart
predicto super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne plegium ex parte sua quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº XLº sexto octavo die mensis novembris
Transfix.
Hangt aan: 27-12-1403
Aanhangend: 06-06-1459
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22 / p. 51)
28-12-1446. Schepenen: Henricus Mommer en Rodolphus de Groensbeeck
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Rodolphus de Groensbeeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Noudo Aelberti promisit Petro
Moliart Gerardi unum floren? aurei? dicti overlensrijnsgulden bonum et legalium aut equivalens pa-
gamentum per eo die beati Martini hyemalis proximo Et deinde singulis annis unum floren... aurei?
dicti overlensrijnsgulden prout prescriptum hereditarij census et pagamentum per eo prout pre-
scriptum est in die beati Martini hyemalis Petro Moliart predicto persolvendam et recipiendam ex
domo et aream site in opido de Zautboemell inter Arnoldum Bruijstini ab uno latere versus ori-
entem? et Nycholaum Hoelbroec ab alio latere extendent... cum uno fine versus aquilonem super
semitam muri opidi ...r... de Zautboemell et cum alio fine super communem platea dictam Steij-
gerstraet Qui census predictus si quolibet solucionis termino predict... persolutus non fuerit extunc
omni septimana deinde sequente pena unius denarius dicto overlenschcleijken bonum et legalium censui
antedicto supercrescet Quam penam una cum censu antedicto Petrus Moliart predictus ex domo et
area predictis recuperare poterit quum diucius noluerunt expectare Et Noudo predictus promisit
Petro Moliart predicto censum antedictum ex domo et area predictis perpetue warandizane ad-
versus omnes juri comparere volentes Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
quadringentesimo quadragesimo septimo die sanctorum innocentum

Marge L:
Cornelis die becker
Jan die cuper
Desen thijns heeft
Rolof Jansz gelost

Marge R:
Mart{ini}
enen go{uden}
rijns g{ulden}
Datum: vanwege het gebruik van de Kerstijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst wordt vermeld.
Transfix.
Aanhangend: 06-06-1459
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24v / p. 56)
22-02-1448. Schepenen: Henricus Mommer en Henricus Man
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Mommer et Henricus Man scabini in Zautbomell notum
facimus protestantes quod ego Henricus Man predictus tamquam tutor et maritus legitimus uxoris mee
Heijlwigis vendidi et optuli pro ducentum libris denariorum legalium michi ut fatebatur persolutis litteras
quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Domino Wilhelmo
Moll canonico ecclesie Zautbomelense hereditarie possidendam Et ego Henricus Man predictus litteris
et earum contentis predictis renunciavi Promittens facere renunciare omnes qui ex parte mea litteris et
earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte mea warandiam
facere domino Wilhelmo predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris
est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte mea omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Insuper Henricus filius Theoderici de Berendonck tamquam
tutor et maritus legitimus uxore sue Margarete filie mei Heinrici Mans predicte super litteris
et earum contentis predictis ad opus domini Wilhelmi predicti renunciavit promittens ex parte sua
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo die beati Petri apostoli ad cathedram
Transfix.
Hangt aan: 20-07-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 63v / scan 103)
09-02-1449. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Arnoldus de Moza
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Arnoldus de Moza sca-
bini in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Dyeden
filius Petri Mercelij vendidit et optulit pro quadraginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur
Inquantum littere et earum contenta predictis Gerardum de Dyeden predictum tangunt et ad eum de jure
pertinent Alberto suo fratri filio Petri Mercelij predicti hereditarie possidendam Et Gerardus
de Dyeden predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Alberta predicto super litteris et earum contentis predictus per
annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte
sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCCº XLIXº dominica post diem purificacionis beatissime virginis Marie
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1407
Aanhangend: 16-03-1484
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 16 / scan 35)
01-08-1450. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Raet
       Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Raet scabini in
Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus vanden Berghe
vendidit et optulit pro viginti libras? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus
hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Nycholao Groot
ad opus mense sancti spiritus et hospitalis de Zautboemell hereditarie possidendam Et Gerardus
vanden Berge predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit Promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere Nycholao predicto ad opus mense et hospitalis predictis
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCCº quinquagesimo die beati Petri ad vincula
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1439
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
27-04-1451. Schepenen: Matheus de Hoesden en Rodolphus de Groensbeeck
Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Rodolphus de Groensbeeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Petrus ex Insula vendidit et optu-
lit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis medietatem de duobus juge-
ribus et uno hont terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto In die Loe inter
hereditatem prioris et communalis? conventus monasterij fraterum regularum ordinis sancti Augustini
extra opidum Zautbomelense iuxta stagnum sancti Petri ab uno latere et terram hospitalis de
Zautbomell ab alio latere Huberto de Beeck Gerardi in allodio sine censu et cum aggere ad me-
dietatum terre vendite prescripte de jure pertinente hereditarie possidendam Et Petrus ex Insula
predictus terre vendite prescripte renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui terre vendite pre-
scripte de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Huberto predicto super
terra prescripta vendita per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes
Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo vicesima septima die mensis aprilis

Marge rechts:
In die Loe
ij mergen
j hont
Transfix.
Aanhangend: 04-02-1453
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 49v / scan 75)
25-11-1451. Schepenen: Ghijsbertus Morinck en Ghijsbertus de Drijell
Universis presencia visuris Nos Ghijsbertus Morinck et Ghijsbertus de Drijell scabini
in Zautbomell protestantes quod Henricus Rutgeri promisit Wilhelmo de Molendyno
Nycholao Groot et Aelberto Petri tamquam provisoribus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense
ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelnse predicti unum floreni aureis dictus Bey-
ersche gulden bonum et legalium hereditarij census aut alium euivalens pagamentum pro eo
singulis annis perpetue solvendum et recipiendem in die beati Martini hyemalis ex domo
et area site in opidi de Zautbomell inter Henricum Gerardi de Hoessden ab uno latere
et Mechteldem de Eten ab alio latere seu inter collaterales de jure an utroque exten-
dent... cum uno fine versus orientem super communem platea Et Henricus Rutgeri predictis promisit
Wilhelmo de Molendyno Nycolao Groot et Aelberto Petri tamquam provisoribus ad opus mense
sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti domum et aream predictis perpetue warandisare
adversus omnes juri comparere volentes pro censu predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo in die beati Katherine virginis

Marge links:
Martini
hyemalis
enen beyers
gulden

Marge rechts:
Gielis die wever
Peter die houtseger
Henrick Lenersz
Arien Fransz
gelost
Transfix.
Aanhangend: 02-03-1466
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30v / p. 68)
04-06-1452. Schepenen: Ghijsbertus Morinck en Petrus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Ghijsbertus Morinck et Petrus ex Insula scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus de Horwijnen Gerardi et Robbertus Johannis
tamquam tutor et maritus legitimus Corstijne sue uxore relicte quondam Gerardi de Horwijnen Philippi ven-
diderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis septem hont terre
cum omnibus suis attencijs dictus Soeslagen site in jurisdictione de Zautbomell dictus Langheren inter
heredes Johannis Haecken ab uno latere et communem vicum ab alio latere Wilhelmo de Molendino Nyco-
lao Groot et Aelberto Petri tamquam provisoribus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense ad opus mense sancti
spiritus opidi Zautbomelense predicti in allodio cum censu singulis annis ex terra predicta de jure sol-
vendo et cum aggere ad dictam terram de jure pertinente hereditarie possidendam Et Gerardus de Horwij-
nen Gerardi et Robbertus Johannis tamquam tutor ut supra predicti terre predicti renunciaverunt promittentes
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam
facere Wilhelmo de Molendino Nycolao Groot et Aelberto Petri tamquam provisoribus ad opus mense
sancti spiritus predicte super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere vo-
lentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem preter censum predictum Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquegesimo secundo quarta die mensis Junij

Marge L:
Op die lan-
gheren
VIJ hont
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 61v / scan 99)
01-07-1452. Schepenen: Ghisbertus Morinck en Ghijsbertus de Drijell
Universis presencia visuris Nos Ghisbertus Morinck et Ghijsbertus de Drijell scabini in Zaut-
bomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Elisabeth relicta Jacobi de Hollandia
vendidit et optulit cum eius tutore electo pro centum libris denariorum legalium fibi ut fatebatur persolutis
unum juger terre site in jurisdictione de Zautbomell ante Bruekem inter terram dictam Den
Honger Camp ab uno latere et Theodericum Teets ab alio latere, Hermanno de Driell ad opus
Margarete sororis Elisabeth predicte in allodio sine censu et cum aggere ad dictam terram de jure
pertinente hereditarie possidendam Et Elisabeth cum eius tutore electo predicta terre predicte renun-
ciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens
eciam warandiam facere Hermanno de Driell ad opus Margarete predicte super terra predicta per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentis Et deponere omne plegium quod voir-
plicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo
quinquegesimo secundo in profesto visitacionis beate Marie virginis

Marge R:
voir Bruechem
J mergen
Transfix.
Aanhangend: 12-12-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55 / scan 86)
03-07-1452. Schepenen: Petrus ex Insula en Arnoldus Man
Universis presencia visuris nos Petrus ex Insula et Arnoldus Man scabini in Zautboemell notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Hubertus Henrici Andree? dedit et optulit pure et
simpliciter propter deum et ob salutem anime sue et Hildewairdis sue uxoris ac omni parentum suorum
viginti hont terre site in jurisdictione de Zautboemell inter Gerardum Rouwe ab uno latere sorores
domus sancte Agnetis proxime? s...rium opidi Zautbomelens et Arnoldum Buijs ab alio latere Wil-
helmo de Molendino tamquam provisori pro tempore mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? ad opus
mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicti in allodio sine censu et cum aggere ad domum? terram
de jure pertinente hereditarie possidendam Et Hubertus predictus terre predicte renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
Wilhelmo de Molendino tamquam provisori ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? predicti
super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et depo-
nere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Talibus condicionibus additis quod post mortem Huberti
et Hildewaerdis sue uxoris predictis provisoris mense sancti spiritus opidi Zautbomelense? semper?
pro tempore existentes singulis annis perpetue de redditibus de dicta terra p...nentibus ....tra-
bunt pauperibus in opido Zautbomelensi feria quarta post dominica qua in ecclesia cantatur Invocavit?
duo maldera tritici in pane pisto et duo maldera tritici in pane pisto feria quarta post
festum penthecostes et ad huc duo maldera tritici in pane pisto feria quarta post festum
beate Lucie virginis pro animabus Huberti et Hildewairdis sue uxoris predicte et omni parentum
suorum Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquegesimo
secundo in profesto translacionis beati Martini confessoris
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 49 / s. 74)
15-07-1452. Schepenen: Ghijsbertus Morinck en Ghijsbertus de Driell
Universis presencia visuris nos Ghijsbertus Morinck et Ghijsbertus de Driell scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johanna relicta quondam Jacobi
Johannis cum eius tutore electo dedit et optulit pure et simpliciter propter deum et ob salutem anime
eius duo jugeras terre site in jurisdictione de Zautbomell inter Everardum de Balveren Wil-
helmi ab uno latere et communem vicum ab alio latere extendent... cum uno fine super communem aquaductum
dictum Die Boemelsche Weteringe et cum alio fine super hereditatem dictum Die Boemelsche Weije
Wilhelmo de Molendyno tamquam provisori mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis pro una medieta-
te terre predicte ad opus fabrice ecclesie Zautbomelensis? et pro alia medietate terre predicte ad
opus mense spiritus opidi Zautbomelensis? predicti et ad opus hospitalis opidi Zautbomelensis?
predicti in allodio sine censu et cum aggere ad dictam terram de jure pertinente hereditarie pos-
sidendam Et Johanna cum eius tutore electo predicto terre predicte renunciavit Promittens facere renun-
ciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Wil-
helmo de Molendyno tamquam provisori pro una medietate terre predicte ad opus fabrice ecclesie
Zautbomelensis? predicte et pro alia medietate terre predicte ad opus mense sancti spiritus et ad opus
hospitalis opidi Zautbomelensis? predicti per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo ipso die divisionis apostolorum
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50v / s. 77)
10-10-1452. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Petrus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Petrus ex Insula scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Rodolphus Groot Theodericus
Huberti Johannes de Moza tamquam tutor et maritus legitimus Johanni sui uxoris filie Huberti
Groten et Gerardus Theoderici tamquam tutor et maritus legitimus Alveraerdis sue uxore relicte quondam
Johannis Huberti filij Huberti Groten predicti super uno jugere terre site in jurisdictione de Zautbo-
mell in loco dicto Op die Nederste Weije inter heredes Jacobi de Hollandia et Elisabet sue uxorem
ab uno latere et inter collaterales de jure ab alio latere ad opus Jacobi Groten renunciaverunt
promiserunt quod ex parte ipsorum deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo in die beati Victoris {1} marteris

Marge links:
In die Nederste Weij
j mergen
1. De naam is afgekort tot "Victor." wat tot verwarring zou kunnen leiden. Dit moet zijn "Victoris", zo blijkt uit akten op diezelfde datum.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 49v / scan 75)
10-10-1452. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Petrus ex Insula
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Petrus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Rodolphus Groot Jacobus Groot
Theodericus Huberti Theodericus Huberti {sic!} Johannes de Moza tamquam tutor et maritus legitimus Johanne
sue uxore filie Huberti Groten et Gerardus Theoderici tamquam tutor et maritus legitimus Alverardis
sue uxore relicte quondam Johannis Huberti filij Huberti Groten predicti vendiderunt et optulerunt
pro quadraginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis dimidietatem litteras{?} quibus hec presens
littera est transfixa et dimidietatem omni? contentis in eisdem prout ibidem continentur Henrico Cristiani cum censu
ex medietate terre in principali littera cui hec presens littera est transfixa conscriptis singulis annis de jure
solvendam hereditarie possidendam et Rodolphus Groot Jacobus Groot Theodericus Huberti Johannes
de Mosa tamquam tutor et maritus legitimus Johanne sue uxore et Gerardus Theoderici tamquam tutor et
maritus legitimus Alverardis sue uxore predictis dimidietate litteras? et dimidietate omni? contentis in eisdem
renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorem dimidietati litteras? et dimidietati omni?
contentis in eisdem de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorem warandiam facere
Henrico Cristiani predicto super dimidietate litteras? et super dimidietate omni? contentis in eisdem per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte ipsorem deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem preter censum predictum Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo in die beati Victoris martiris

In de marge links, op zijn kant:
Item dees brieff hebben opgedragen erffgenamen Heijn Korstensz {1} den heijligen geest
mrs. daer den brieff aff in .....? signaat
1. Dat is Henrico Cristiani
Transfix.
Hangt aan: 17-05-1401
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 62 / scan 100)
10-10-1452. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Petrus ex Insula
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Petrus ex Insula scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Rodolphus Groot Jacobus Groot
Theodericus Huberti Johannes de Moza tamquam tutor et maritus legitimus Johanne sue uxore filie
Huberti Groten et Gerardus Theoderici tamquam tutor et maritus legitimus Alverardis sue uxore re-
licte quondam Johannis Huberti filij Huberti Groten predictis vendiderunt et optulerunt pro viginti
libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis dimidietatem litteras{?} quibus hec presens littera est trans-
fixa et dimidietatem omni? contentis in eisdem prout ibidem continentur Henrico Cristiani cum censu ex medi-
etate terre in principali littera cui hec presens littera est transfixa conscriptis singulis annis de jure
solvendam hereditarie possidendam Et Rodolphus Groot Jacobus Groot Theodericus Huberti Jo-
hannes de Mosa tamquam tutor et maritus legitimus Johanne sue uxore et Gerardus Theoderici tamquam
tutor et maritus legitimus Alverardis sue uxore predictis dimidietate litteras? et dimidietate omni? con-
tentis in eisdem renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dimidietati litteras? et dimidietati
omni? contentis in eisdem ex parte ipsorum de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorum {sic!} warandiam facere Henrico Cristiani predicto super dimidietate litteras? et super dimidietate omni? contentis in eisdem
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et ex parte ipsorum deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem preter censum predictum Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo
quadringentesimo quinquagesimo secundo in die beati Victoris martiris
Let op: ipsorum ipv ipsorem
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1428
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 62v / scan 101)
12-12-1452. Schepenen: Henricus Raet en Wilhelmus de Moza
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Henricus Raet et Wilhelmus de Moza scabini in Zautbomell
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Engelbertus Nycholai tamquam tutor et maritus
legitimus Margarete sue uxore filie Henrici Aelberti vendidit et optulit pro centum libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout
ibidem continentur Wilhelmo de Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus pro tempore mense sancti spiritus
opidi Zautbomelense ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti hereditarie possidendam
Et Engelbertus Nycolai tamquam tutor et maritus legitimus Margarete sue uxore predictus littere et
eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo de
Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelense
predicti super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secunda feria
tercia post festum concepcionis beate Marie virginis
Datum: dinsdag na 8 dec.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55 / scan 86)
04-02-1453. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Petrus ex Insula
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Petrus ex Insula scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Hubertus de Beeck vendidit
et optulit pro centum florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram
est transfixa et omniam eius contenta prout ibidem continentur Wilhelmo de Molendino et Aelberto
Petri tamquam provisoribus pro tempore mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis ad opus mense sancti
spiritus opidi Zautbomelense predicti hereditarie possidendam Et Hubertus de Beeck predictus littere
et eius contentis predictis renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Wilhelmo de
Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis
predicti super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri compa-
rere volentes Et ex parte sua omne plegium deponere quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio quarta
die mensis februarij
Transfix.
Hangt aan: 27-04-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 50 / s. 76)
07-06-1453. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Everardus Haeck
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Everardus Haeck scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod Gerardus Riwe? promisit Johanni de Bylant censum
unius aureis florens? dicti enen postulaerts gulden bonum et legalium aut pro quolibet? floreno predicto quint-
odecim? denariorum dictus Flemsche witte stuvers bonum et legalium aut alium? equivalens pagamentum
pro eo in die nativitatis Johannis baptiste proximo post unum annum et deinde singulis annis per-
petue censum unius aureis florensis? aut pagamentum prout prescriptum est singulis annis perpetue Jo-
hannem de Bilant predicto in die nativitatis beate Johannis baptiste solvendum et recipiendum ex
domo et area site in opido de Zautbomell inter heredes Gerardi Arnoldi ab uno latere et
Henricum Boudewini ab alio latere extendent...? cum uno fine versus orientem super communem platea
et cum alio fine super hereditatem heredum? Gerardi Arnoldi predicti Et Gerardus Riwe? predictus
promisit Johanni de Bilant predicto censo predictum perpetue warandisare adversus omnes juri
comparere volentes ex domo et area predictus Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini mil-
lesimo quadringentesimo quinquegesimo tercio septima die mensis Junij

Marge links:
Nativitatis
Johannis baptiste
enen postu-
laet gulden

Marge rechts:
peter die houtsager
Herfken? van Wamell
Peter J....sz
b..e..weert
Transfix.
Aanhangend: 03-04-1472
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 30 / p. 67)
27-09-1453. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Rodolphus de Groensbeeck
Universis presencia visuris Nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Rodolphus de Groensbeeck
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jacobus Groot vendidit
et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre site in juris-
dictione de Zautbomell ante Bruekem inter heredes Jacobi de Hollandia ab uno latere et heredes
Johannes Gerardi ab alio latere Wilhelmo Groot suo filio in allodio sine censu et cum aggere ad terram
predictam de jure pertinente hereditarie possidendam Et Jacobus Groot predictus terre predicte renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam wa-
randiam facere Wilhelmo Groot suo filio predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Insuper
Adryanus Hack tamquam tutor et maritus legitimus Elisabeth sue uxore terre predicte ad opus Wil-
helmi Groten predictis renunciavit promisit qua? ex parte sua deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquegesimo
tercio feria quinta post festum beati Mauritij martiris

Marge L:
voir Bruechem
enen mergen
Datum: donderdag na 22 sep.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 55v / scan 87)
08-11-1453. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Petrus ex Insula
Nos Rodolphus de Groensbeeck et Petrus ex Insula scabini in Zautbomell protestamur quod
Johannes Henrici ut principalis debitor et Aelbertus Gerardi fideiussore promiserunt Wilhelmo
de Molendino et Aelberto Petri tamquam provisoribus pro tempore mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis
ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis predicti quod Petrus filius inpubes {1} Jacobi de
Hollandia heredabet provisores mense sancti spiritus pro tempore ex...tes ad opus mense sancti spiritus
opidi Zautbomelensi predicti in duobus jugeribus terre site inter Wilhelmum Groet ab uno latere
et mensam sancti spiritus ab alio latere opidi Zautbomelense ab alio latere {sic} que terra dicta est
Den Hongercamp site in iurisdictione de Zautbomell cum censu singulis annis ex terra predicta
de jure solvendam et cum aggere ad terram predictam de jure pertinente et quod promittet deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eadem et hoc post quod Petrus predictus ad annos pubertate pervenerit
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio
in crastino beati Willibrordi episcopi

Marge rechts:
den honger camp
ij mergen
1. moet hier 'inpuberis' staan?
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 49 / scan 74)
31-12-1453. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Arnoldus Man
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Arnoldus Man scabini in
Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Hyldewardis relicta quondam
Gerardi Huygen cum eius tutore electo vendidit et optulit pro quadraginta libras denariorum legalium
sibi ut fatebatur persolutis censu unius aureis florense? dicti enen Arnuldus Gelresche gulden bonum et
legalibus aut pro quolibet floreno predicto septem denarii dicti alde braspenning bonum et legalium aut
alium equivalens pagamentum pro eo singulis annis perpetue in die beatorum Philippi et Jacobi
apostolorum solvendum? et recipiendem? ex domo et area site in opido de Zautbomell inter Ge-
rardum Huyeman? ab uno latere et Gerardum Ruwe ab alio latere seu inter collaterales de
jure? ab utriusque? lateri? Wilhelmo de Molendyno et Aelberto Petri tamquam provisoribus pro tempore
mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis? ad opus mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis? predictis?
in allodio hereditarie recipiendam Et Hyldewardis cum eius tutore electo predictis censui
predicto renunciavit promittens facere renunciare omnes qui censui predicto de jure? re-
nunciare tenentur promittens eciam warandiam facere provisoribus predictis ad opus mense
sancti spiritus opidi Zautbomelense? predictis super censu predicto per annum et diem ut juris est ad-
versus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
quarto in profesto circumcisionis domini

Marge R:
Philippi {et}
Jacobi
enen Arno{ldus}
gulden

Marge L:
Philips die Brouwer
Henrick Evertsz
Datum: de dag voor Circumcisionis Domini (1 januari) 1454.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 29v / p. 66)
03-12-1454. Schepenen van Zaltbommel oorkonden, dat Johan Goye, priester, aan Gerard Henrikuszn als vrijgoed heeft gegeven: 2 1/2 morgen, op voorwaarde, dat na dood van Johan voornoemd, dit land zal toebehoren aan klooster Mariënkroon in Heusden ter nagedachtenis van hem en de zijnen.
Origineel.
Met schepenzegels Rodolf de Groensbeeck en Rodolf Johanzn
Authentieke kopie van notaris Remboldus Adriaanzn, priester bisdom Utrecht.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 538 - Regest nr. 944
05-03-1455. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Ghiselbertus de Driell
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Ghiselbertus de
Driell scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Lambertus
Groot, Arnoldus Groot, Hadewigis filia Rodolphi Groten Theoderica filia Rodolphi Gro-
ten predicti cum earum tutoribus electis et Johannes Wilhelmi tamquam tutor et maritus legitimus
Demitte? sue uxoris filie Rodolphi Groten predicti vendiderunt et optulerunt pro centum aureis
florenis bonis et legalibus eisdem ut fatebatur persolutis septem hont terre site in jurisdictione de
Zautbomell retro capellani sancte crucis, inter heredes Jacobi de Hollandia ab uno latere
et terram hospitalis de Zautbomell ab alio latere, Johanni Meijer Johannis in allodio sine
censu et cum aggere ad terram predictam de jure pertinente hereditarie possidendam Et Lambertus
Groot, Arnoldus Groot Hadewigis et Theoderica filie Rodolphi Groten predicti cum earum
tutoribus electis predictis et Johannes Wilhelmi tamquam tutor et maritus legitimus Demitte? sue
uxoris predictis terre predicte renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui terre predicte de
jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere Johanni Meijer predicto super
terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto feria quarta post dominica qua
in ecclesia cantatur reminiscere

Marge rechts: Affter theilich cruys vij hont
Reminiscere = 2-3-1455
Transfix.
Aanhangend: 30-03-1474
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48 / s. 72)
05-03-1455. Schepenen: Everardus de Balveren Wilhelmi en Ghiselbertus de Driell
Universis presencia visuris nos Everardus de Balveren Wilhelmi et Ghiselbertus de Drijell
scabini in Zautbeomell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Lambertus Groot, Arnol-
dus Groot, Hadewigis filia Rodolphi Groten Theoderica filia Rodolphi Groten predicti cum earum
tutoribus electis et Johannes Wilhelmi tamquam tutor et maritus legitimus Demite? sue uxoris filie
Rodolphi Groten predicti vendiderunt et optulerunt pro centum librarum denariorum legalium eisdem ut fatebatur
persolutis quinque hont terre site in jurisdictione de Zautbomell in loco dicto Inden Ketell inter
Godefridam relictam Johannes Haecken ab uno latere et Johenni Meijer ab alio latere Johenni Meijer
filio Johannes Meijer predicti in allodio sine censu et cum aggere ad terram predictam de jure pertinente
hereditarie possidendam Et Lambertus Groot Arnoldus Groot Hadewigis et Theoderica filie Ro-
dolphi Groten predicti cum earum tutoribus electis predictis et Johannes Wilhelmi tamquam tutor et maritus
legitimus Demite? sue uxoris predicte terre predicte renunciaverunt Promittentes facere renunciare omnes
qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere Johanni Meijer Johannis
predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto feria quarta post dominica qua in ecclesia cantatur
reminiscere
Reminiscere = 2-3-1455
Transfix.
Aanhangend: 30-03-1474
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 48v / s. 73)
16-07-1458. Schepenen: Matheus de Hoesden en Petrus ex Insula
    Gasthuijsstraet after dat Gasthuijs ther Strickstraet
    Oude Vischmarkt

Universis presencia visuris Nos Matheus de Hoesden et Petrus ex Insula scabini
in Zautboemell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Nicolaus Groot tamquam
provisore in tempore mense sancti spiritus in opido de Zautboemell nomine et ex parte mense
predicte contulit domum et aream in opido de Zautboemell site? inter Leonium Leonii ab uno
latere et Wilhelmum Waell ab alio latere extendentis? cum uno fine versum orientem super communem
plateam et cum alio fine super Leonium predictum aut inter collaterales circumjacentes de jure Jo-
hanni Henrici in hereditario censu possidendam pro tali censu qui singulis annis Rectori?
altaris beate Barbare in ecclesia beati Martini in opido predicto de jure persolutis Et pro uno
denaris? aureis dicto oudeschilt bonum et legalium aut alio equivalenti pagamento singulis
annis perpetue in die nativitatis Johannis baptiste jure censuali persolvendam Qui census
predictus si quolibet anno in predicto solucionis termino persolutis non fuerit ex tunc omni sep-
timana deinde sequenti pena unius denaris? dimidii? dictis halfvlemsche bonum? et legalium? predicto
censu supercrescet Quam penam una cum censu predictis Nicolaus Groot predictus ad opus mense
predicte recuperare poterit ex domo et area predictis quum? ipse diucius expectare noluerit? Et
Nicolaus Groot predictus tamquam provisor mense predicte nomine et ex parte mense predicte promisit
Johanni Henrici predicto domum et aream predictis perpetue warandisare adversus omnes juri
comparere volentes pro? censu predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo octavo in crastino divisionis sanctorum apostolorum

Marge L:
Nativitatis
Johannis baptiste
enen auden
schilt

Marge R:
Jan Fredericksz
die sloetmaecker
Hans van Morenburch?
Jan? die ...
genaempt
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 08v / s. 20)
06-06-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijsbertus Morinck
      Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijsbertus Morinck scabini
in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Moliaert vendidit
et optulit pro quinquaginta libras denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens
litteram est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur domino Miloni Johannis presbytero ad opus
mense sancti spiritus opidi Zautbomelensis hereditarie possidendam Et Gerardus Moliart predictus
litteres et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis
predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere domino Miloni predictis
ad opus mense sancte spiritus predicte super litteras et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquage-
simo nono feria quarta post festum sancti Bonifacij
Datum: woensdag na 5 juni.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 22v / p. 52)
06-06-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijselbertus Morinck
    Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijselbertus Morinck
scabini in Zautbomell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gerardus Moliart
vendidit et optulit pro viginti libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec
presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Miloni Johannis presbytero ad
opus mense sancti spiritus opidi Zautboemelensus hereditarie possidendam Et Gerardus Moliart
predictus littere et eius contentis predictis renunciare tenentur promittens facere renunciare omnes qui littere et eius
contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dicto Miloni
predicto ad opus mense sancti spiritus predicte super litteram et eius contentis predictis per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo nono feria quarta post festum sancti Bonifacij
Datum: woensdag na 5 juni.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1446
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 24v / p. 56)
02-09-1459. Schepenen: Roloff van Groesbeeck en Ghijsbert van Driell
Vermeld in een bijlage bij een akte van de schepenbank van Deil.
Klik om een foto of scan te zien: Bank van Deil   Cartularium  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 189)
02-09-1459. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Ghijsbertus Morinck Ghijsberti junior
Nos Rodolphus de Groensbeeck et Ghijsbertus Morinck Ghijsberti junior scabini in
Zautbomell protestamur quod Nycolaus Groot et Jacobus Doelvoet tamquam provisores pro tempore mense sancti
spiritus opidi Zautbomelense nomine et ex parte mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti una cum
consensu octo scabinorum ac opidanorum ..... opidi Zautbomelense predicti promiserunt Theoderico
vander Eijck ad opus decani et capittuli ecclesie Zautbomelense quod provisores mense sancti spiritus opidi
Zautbomelnse predicti super? pro tempore existentis de redditibus singulis annis provementibus? de sex cum
dimidio jugeribus terre site in jurisdictione de Rossem in loco dicto In die Westeringen Item de
sex jugeribus terre site ibidem in loco dicto Inden Scobant Item ad hunc de quatuordecim hont
terre site ibidem in loco dicto In die Haren singulis annis perpetue in anniversario Theo-
derici vander Eijck predicti scilicet feria secunda post festum undecim mylium virginum
ministrabunt seu dabunt cuijlibet canonico ecclesie Zautboemelense predicte unum denario dicti enen
alden braspenning bonum et legalium Item cuilibet vicario eiusdem ecclesie unum denario dicti enen
witte stuver bonum et legalium et hoc de canonicis et vicarijs predictis qui? eadem? die seu necessita
cogente? alteram die missam celebraverint pro animabus Theoderici de Eyck predicti ac Hyldewar-
dis sue uxore qui? quidem ...tracio ... ad requisicionem decani seu unius canonici de capittulo
predicto Ulterius condicio est ac ...la... ultima voluntas Theoderici de Eyck et Hyldewaerdis sue
uxoris predictis quod provisores mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti super? pro tempore existentes
perpetuis temporibus procurabunt in capella sancti Anthonij juxta provisore seu provisores eiusdem
capelle amferam? apti? vini? et dosacri? cum hostijs cum quibus unusquisquam sacerdos qui eodem die missam
celebrare voluerit hoc sine aliquo delacione facere poterit Et in capella predicta vicum et hostiam
seu hostias ad celebrandum deserventes invenire poterit In primus? super super...o? altari et
deinde super omnibus altaribus ecclesie Zautbomelense predicte Item super altare stantis in capelle dictis
Wegen Capelle in opido Zautbomelensi Item super altari in hospitali opidi Zautbomelensis Item
super altare stantis in capella sancte Aldegundis extra oipidum Zautbomelensis ulterius condicio est
quod unum? predictum cum quo ut prescriptis est perpetuis temporibus celebrari debet sit? et esse? debeat
unum aptum? et ad celebrandum convenitus et non acetosuus? et a tempore quo mustum bibitur usque ad
festum beati Martini hyemalis provisores mense sancti spiritus predictis procuabunt? seu tenent ma-
levesetum? cum quo ut promissum est celebrari debet Ulterius condicione est si provisores predicti semper pro
tempore exuntes? vinum et hostias predictis eo..... prout prescriptis est perpetuis temporibus non ministrave-
rint? et a decano et capittulo predictis semel? bys ter? requisiti? fuerint extunc omne die t.....s
quotiens? hoc facere neglexerint penam unius aureis denaris dicti enen gouden engelschen nobell
bonum et legalium ad opus decani et capittuli ecclesie Zautbomelense predicte incurerent? Quam penam de-
canus et capittulum predictis ex omnibus bonis mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predictis recu-
perare poterint quum diucius expectare noluerint Ulterius condicione est quod provisores predicti de red-
ditibus predictis usque ad valorem duorum aureis florenis dictis gouden overlensche Rijnsche gulden
bonum et legalium procurabunt seu procurare facient u.... Renense? in ecclesia Zautbomelensi et hoc pro
hijs qui in sumis festis ac in alijs festis seu infra annum sanis? videlicet et in.....s qui
in ecclesia Zautbomelensi sanctissimum corpus domini nostri Jhesu christi {1} licet inderigeri? acceperint?
Ulterius condicione est quod provisores mense sancti spiritus opidi Zautbomelense predicti semper pro tempore
exuntes? de redditibus predictis in anniversario predicto monialibus in opido Zautbomelensi
duos florenis aureis dictis gouden overlensche Rijnsche gulden bonum et legalium aut aliud equivalens
pagamentum pro eis ac eciam sororibus eiusdem opidi duos aureis florenis aut pagamentum prout
prescriptum est persolvent pro quibus moniales et sorores predictis fidelicet orent pro animabus Theo-
derici de Eyck Hyldewaerdis sue uxoris ac omni parentum suoris Ulterius condicione est si aliquod
annuatim de redditibus predictis superfuerit quod provisores predicti res...... hoc dominica die quo
in ecclesie cantatur letare Jherusalem in pane pisto pro animabus Theoderici de Eyck Hyldewaer-
dis sue uxoris ac omni parentum suoris predictis pauperibus in opido Zautbomelensi perpetuis
temporibus ministrabunt? Ulterius condicione est quod provisores predicti persolvent singulis annis Theo-
derico de Eyck et Hyldewairdis predictis quam diu ambo supervixerint redditus de terra pre-
dicta annuatim? provementis? et post mortem unius alteri sic super....enti medietatem reddituum
predictis quam diu supervixerit et non amplius et pro hoc habebunt provisores predicti habebunt
de quolibet floreno sic de redditibus predictis provemente? unum denarium dictis enen
witte stuveren bonum et legalium Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo
quadringentesimo quinquegesimo nono secunda die mensis septembris
1. XPI, het christogram
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 32v / s. 68)
22-01-1460. Schepenen: Rodolphus de Groensbeeck en Henricus Posthauwer
Universis presencia visuris nos Rodolphus de Groensbeeck et Henricus Posthauwer sca-
bini in Zautboemell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis dominus Ghijsbertus Loije
presbyter et Nycholaus die Groet tamquam provisores pro tempore mense spiritus sancti in opido de Zautbomel
site nomine et ex parte mense predicte contulerunt quamdam aream in opdido de Zautbomell site in-
ter semitam opido predicti et Mechteldem Marselij ab uno latere et heredes Johannis Meyers ab
alio latere extendentem? cum uno fine super heredes Johannis Meyers predicti et cum alio fine super Hen-
ricum Gerardi aut inter illum vel illos qui ubique sunt collaterales de jure Heijnrico Heijnrici
in annuo hereditario censu possidendam pro duobus denarius dicti Guuilhelmus schild bonum et
legalium aut alio equivalenti pagamento pro eis in festo beate Petri ad cathedram post unum annum
Et deinde singulis annis perpetue pro duobus denarius Guuilhelmus schild sicut prescripti
sunt aut pagamento alio sicut prescriptum est in festo beati Petri ad cathedram provisoribus
mense spiritus sancti predicti jure censuali persolvendam Qui census predictus si quolibet anno in pre-
dicto solucionis termino persolutus non fuerit extunc omni septimana deinde sequenti pena unius
dimidij denarij dicti Vlemsche bonum et legalium predicto censui supercrescet Quam penam una cum
censu predicto provisores mense spiritus sancti predicti ex area predicta recupare poterit quando diu-
cius expectare noluerint Et dominus Ghijsbertus Loije predictus et Nycholaus die Groet pre-
dictus tamquam provisores mense predicte nomine et ex parte mense predicte promiserunt Heijnrico Heijnrici
predicto predictam aream perpetue warandizare adversus omnes juri comparere volentes pro cen-
su predicto Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexa-
gesimo altera die post festum sancte Agnete virginis et martiris

Marge links:
Petri ad
cathedram
ij guilhelmus
schilt

Marge rechts:
Herman die dorscher
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 27 / p. 61)